Tym­cza­sem 14 li­sto­pa­da Bo­mi opu­bli­ku­je ra­port za trze­ci kwar­tał. Jak przyznaje na łamach "Parkietu", Ma­ciej Ka­bat, ana­li­tyk DM Amer­Bro­kers, wy­ni­ki z dzia­łal­no­ści ope­ra­cyj­nej za trze­ci kwar­tał bę­dą bar­dzo sła­be, ze wzglę­du na wpływ ne­ga­tyw­nych wy­da­rzeń w spół­ce wła­śnie w tym okre­sie.

Jak pod­kre­śla­ją ana­li­ty­cy, po tej de­cy­zji sy­tu­acja Bo­mi wy­da­je się jesz­cze trud­niej­sza, niż są­dzo­no wcze­śniej.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl