- W toku postępowania odwoławczego szczegółowo rozpoznano zarzuty postawione we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rozpoznając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości, zarówno na płaszczyźnie ustalenia stanu faktycznego sprawy, jak i w zakresie zastosowania do jego oceny przepisów prawa. Postępowanie odwoławcze w pełni potwierdziło, że spółka nienależycie wykonywała obowiązki informacyjne w zakresie sprawozdawczości finansowej.  Wobec powyższego Komisja podtrzymuje, że spółka dopuściła się naruszeń wskazanych w treści zaskarżonej decyzji. Uchylenie w całości decyzji z dnia 12 lutego 2019 r. wynikało ze zmiany wysokości orzeczonej zaskarżoną decyzją kary pieniężnej z uwagi na aktualną sytuację finansową spółki - wyjaśnia organizacja.

Przypomnijmy, karę nałożono na spółkę m.in. w związku ze skonsolidowanym raportem za I półrocze 2016 roku. Firma nienależycie wykonała obowiązek informacyjny: nie poinformowała o występowaniu istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności oraz nie zamieściła rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl


Największa konferencja poświęcona sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce 7-8 listopada 2022 • Warszawa • Hotel Sheraton Grand Warsaw

Zarejestruj się!