"W I półroczu 2013 r. wzrost cen żywności będzie prawdopodobnie mniejszy niż w I półroczu 2012 r., a w ostatnich miesiącach bieżącego roku - nieco większy niż rok wcześniej. W czerwcu 2013 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych mogą być o 2,5-3,0 proc. wyższe niż w grudniu 2012 r., wobec wzrostu o 5,2 proc. w analogicznym okresie przed rokiem" - napisano w prognozie.

"Jeśli sezonowy spadek cen żywności w okresie letnim br. będzie podobny do notowanego w 2012 r., to w końcu września ceny żywności i napojów bezalkoholowych ukształtują się na poziomie zbliżonym do notowanego w grudniu 2012 r. W IV kwartale mogą one wzrosnąć o 2,5 proc., wobec wzrostu o 1,9 proc. w IV kwartale 2012 r." - dodano.

Zdaniem Instytutu, nasilająca się bariera popytu będzie hamować tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, w tym żywności w najbliższych miesiącach.

"Przewiduje się, że w grudniu 2013 r. łączne ceny detaliczne artykułów żywnościowych i napojów bezalkoholowych mogą być średnio o 2,0-3,0 proc. wyższe niż w grudniu 2012 r." - napisano.

Instytut ocenia, że niższa dynamika cen żywności w I połowie 2013 r., w porównaniu z I półroczem 2012 r., będzie wynikiem nie tylko słabszej presji popytowej związanej z osłabieniem krajowego wzrostu gospodarczego, ale również wysokiej statystycznej bazy odniesienia (znaczący wzrost cen żywności na początku 2012 r.).

"Na obniżenie tempa podwyżek oddziaływać będzie także spodziewana stabilizacja cen surowców rolniczych na rynkach światowych (lub nawet lekka redukcja w następstwie spowolnienia w gospodarce światowej i przewidywanego wzrostu podaży surowców rolniczych), spadek krajowych cen energii i umocnienie się złotego. Natomiast w kierunku wzrostu cen oddziaływać będą wyższe ceny mięsa, w tym zwłaszcza wieprzowego i drobiowego, oraz owoców południowych i warzyw, utrzymanie się wysokiej dynamiki eksportu i możliwy wzrost pozasurowcowych kosztów produkcji i obrotu (np. wzrost VAT na niektóre towary i usługi w gastronomii)" - napisano w raporcie.

"Spodziewane ożywienie koniunktury gospodarczej w Polsce i poprawa sytuacji dochodowej ludności mogą wpłynąć na przyspieszenie dynamiki wzrostu cen żywności w IV kwartale 2013 r. Istotnym czynnikiem stymulującym wzrost cen żywności może być przewidywana podwyżka cen energii, w tym zwłaszcza gazu, spowodowana wzrostem cen akcyzy w związku z wygaśnięciem w IV kwartale 2013 r. wynegocjowanej z UE preferencyjnej stawki. Ten sam skutek będzie miało przewidywane wprowadzenie opłat za emisję CO2, związanych z wdrożeniem przez Polskę pakietu energetyczno-klimatycznego, przekładającego się na wzrost cen energii elektrycznej" - dodano.

IERiGŻ ocenia także, że osłabienie aktywności gospodarczej Polski, niska presja płacowa i niekorzystne zjawiska na rynku pracy będą głównymi czynnikami deprecjonującymi popyt na żywność w II kwartale 2013 r.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl