Pisemne zgłoszenie kandydatów należy w terminie do dnia 15 marca 2019 r. (włącznie) składać osobiście w sekretariacie spółki: Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w godzinach od 9:00 do 15:00 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała będzie data i godzina doręczenia przesyłki.

Kandydatem może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek; posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; korzysta z pełni praw publicznych; posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie  i administrowanie Rynkiem Hurtowym Bronisze. Działalność handlową na terenie Rynku prowadzi ponad 350 przedsiębiorców na stałe wynajmujących powierzchnie handlowe w sektorach: owoce i warzywa, kwiaty, artykuły spożywcze.  Do bezpośredniej sprzedaży z samochodów przeznaczonych jest 1300 miejsc na placach handlowych.

Więcej na dlahandlu.pl

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl