Spółka Mex Polska poinformowała, że rada nadzorcza uznała za uzasadniony wniosek zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018, zgodnie z którym wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2018 zysk netto w kwocie 1 465 615,36 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset piętnaście zł i trzydzieści sześć gr.) ma zostać podzielony w następujący sposób:
 
1) 1 456 432,84 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, tj. 0,19 zł na jedną akcję objętą dywidendą, co przy kursie akcji na dzień podjęcia niniejszej uchwały daje 5% stopy dywidendy;
 
2) 9 182,52 zł na kapitał zapasowy Spółki.
 
- W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przedstawiony przez Zarząd sposób podziału zysku - podano.