Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży spółce w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 19 czerwca 2009 roku.

Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł. Średnia cena zakupu wynosi 3,64 zł.

Nabyty pakiet stanowi 0,02% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do wykonywania 30.373 głosów, co stanowi 0,02% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia raportu Jutrzenka Holding S.A. po odkupieniu akcji od Erste Securities Polska S.A. nabytych w dniu 11 kwietnia 2011 roku będzie właścicielem 2.304.156 akcji, co stanowi 1,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 2.304.156 głosów, co stanowi 1,61% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.