Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł. Średnia cena zakupu wynosi 3,45 zł.

Nabyty pakiet stanowi 0,005% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do wykonywania 6.930 głosów, co stanowi 0,005% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia raportu Jutrzenka Holding S.A. po odkupieniu akcji od Erste Securities Polska S.A. nabytych w dniu 17 marca 2011 roku będzie właścicielem 2.088.838 akcji, co stanowi 1,46% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 2.088.838 głosów, co stanowi 1,46% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Zarząd Jutrzenka Holding S.A. informuje również, iż działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje, iż w dniu 18.03.2011 roku Dom Inwestycyjny Erste Securities Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przeniósł na Spółkę własność 76 933 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 0,15 zł każda, skupionych w okresie od 1.03.2011 roku do dnia 9.03.2011 roku o czym emitent informował raportami bieżącymi o numerach 22/2011, 23/2011, 24/2011, 25/2011, 26/2011, 29/2011, 31/2011.

Nabyte akcje stanowią 0,05% kapitału zakładowego i dają 76 933 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,05% udziału we wszystkich głosach na walnym zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena zakupionych akcji wyniosła 3,58 zł za jedną akcję.
Na dzień sporządzenia raportu Jutrzenka Holding S.A. posiada 2.001.933 akcji, co stanowi 1,40 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 2.001.933 głosów, co stanowi 1,40 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.