Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł. Średnia cena zakupu wynosi 3,57 zł.

Nabyty pakiet stanowi 0,004% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do wykonywania 5.799 głosów, co stanowi 0,004% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia raportu Jutrzenka Holding po odkupieniu akcji od Erste Securities Polska nabytych w dniu 13 kwietnia 2011 roku będzie właścicielem 2.320.997 akcji, co stanowi 1,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 2.320.997 głosów, co stanowi 1,62% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.