Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł. Średnia cena zakupu wynosi 3,60 zł.

Nabyty pakiet stanowi 0,01% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do wykonywania 10.379 głosów, co stanowi 0,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia raportu Jutrzenka Holding S.A. po odkupieniu akcji od Erste Securities Polska S.A. nabytych w dniu 15 kwietnia 2011 roku będzie właścicielem 2.353.481 akcji, co stanowi 1,64% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 2.353.481 głosów, co stanowi 1,64% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.