Ugoda została zawarta w związku postępowaniem toczącym się w następstwie pozwu wniesionego przez Browar Gontyniec przeciwko Van Pur Sp. z o.o. oraz Żabka Polska.

- Na podstawie postanowień ugody Van Pur zobowiązał się w szczególności, począwszy od dnia podpisania ugody, do zaprzestania produkcji, sprzedaży, oferowania i wprowadzania do obrotu piwa Wybornego oznaczonego jako "piwo jasne" oraz "piwo mocne" oznaczone etykietami, których wzór graficzny przedstawiony został jako załącznik do raportu bieżącego 01/2013 z dnia 03 stycznia 2013 r. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Van Pur jego obowiązków wynikających z ugody, Van Pur zobowiązał się zapłacić spółce karę umowną w kwocie stanowiącej wartość iloczynu piw oznaczonych etykietami, o których mowa powyżej, wyprodukowanymi przez Van Pur po dniu zawarcia ugody i kwoty 1,05 złotych. Emitent może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary - podał Browar Gontyniec w komunikacie.

- Celem ugody jest polubowne zakończenie sporu powstałego w związku z pojawieniem się w listopadzie 2012 r. w sieci sprzedaży sklepów Żabka oraz Freshmarket piwa Wybornego oznaczonego jako "piwo jasne" i "piwo mocne" - dodano.