W pierwszych trzech miesiącach br. ceny żywca wieprzowego w Polsce kształtowały się na znacznie wyższym poziomie niż rok wcześniej, jednak od kwietnia zaczęły istotnie spadać, co skutkowało pogorszeniem opłacalności produkcji trzody chlewnej, a tym samym negatywnie wpłynęło na wyniki segmentu Trzoda chlewna, który jest istotną częścią działalności Grupy Gobarto. W maju średnia cena wyniosła 5,20 zł/kg i była o prawie 20% niższa niż w marcu. Z kolei w czerwcu wzrosła do poziomu 5,52 zł/kg, osiągając wartość o 5% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Odczuwalny w branży spadek popytu na wieprzowinę to efekt kryzysu gospodarczego w całej Unii Europejskiej spowodowanego pandemią koronawirusa. Niepewność na rynku pracy oraz ograniczona działalność segmentu HoReCa, wynikająca z obostrzeń sanitarnych, utrudniają wielu producentom funkcjonowanie i dalszy rozwój.

Polski eksport mięsa wieprzowego w okresie styczeń – maj br. odnotował spadek o 32% - z 217 do 148 tys. ton, co było konsekwencją pojawienia się wirusa ASF w Polsce zachodniej oraz postępującej pandemii koronawirusa na terenie Europy Zachodniej. Największym odbiorcą mięsa wieprzowego w Polsce są Niemcy z wielkością na poziomie ponad 20 tys. ton. Ważnymi rynkami zbytu pozostają dla nas niezmiennie: Włochy, Słowacja, Węgry oraz Republika Czeska. Z kolei import mięsa wieprzowego do Polski w pierwszych pięciu miesiącach br. zanotował spadek o 9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Czołowymi eksporterami do Polski tego mięsa są: Niemcy, Belgia oraz Dania z udziałem odpowiednio: 21%, 29% i 16%.

W takim otoczeniu rynkowym, Grupa Gobarto osiągnęła w I półroczu br. zysk z działalności operacyjnej na poziomie 9,03 mln zł przy przychodach wynoszących 1,08 mld zł. Przychody z eksportu osiągnęły wartość 165,43 mln zł, (wzrost r/r o 30,6%), co dało 15,25 proc. udziału w przychodach ogółem. Chwilowe zamknięcie rynku HoReCa poskutkowało spadkiem przychodów GK Gobarto w tym segmencie (r/r o 11,62%) do wartości blisko 40 mln zł. Grupa wypracowała również 28,17 mln zł zysku EBITDA, natomiast zysk netto osiągnął poziom 23,42 mln zł, (wzrost r/r o 77,1%), a zysk ze sprzedaży 9,14 mln zł.

Obszarem działalności, który miał największy, pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki Grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Mimo utrzymujących się od początku roku wysokich cen żywca wieprzowego (za wyjątkiem kwietnia), jego przychody były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 10,15% i wyniosły 971,53 mln zł. Zysk segmentu osiągnął wartość 9,94 mln zł, natomiast EBITDA 19,77 mln zł. Istotny wzrost przychodów osiągnięto również w segmencie Trzoda chlewna – r/r o 183,58% do wartości 233,05 mln zł przy zysku EBITDA wypracowanym w kwocie 4,21 mln zł.

Koronawirus na razie bez znaczącego wpływu na działalność GK Gobarto

W raportowanym okresie skutki pandemii nie miały znaczącego wpływu na wyniki finansowe Grupy. Trzeba jednak pamiętać, że ewentualny spadek przychodów mógł zostać zrekompensowany wzrostem przychodów w okresie przedświątecznym. Mimo trudnej sytuacji rynkowej naznaczonej obawą o przyszłość branży oraz wizją możliwej, drugiej fali zachorowań na jesień, zarząd nie rezygnuje ze swoich planów.

- Realizujemy strategię polegającą na umocnieniu naszej pozycji na rynku mięsa wieprzowego w Polsce. Obecnie wszelkie procesy biznesowe w Grupie realizowane są bez zakłóceń. Dotyczy to zarówno produkcji, jak i łańcucha dostaw. Niemniej mamy świadomość możliwego wpływu COVID-19 w krótkiej lub średniej perspektywie czasu na naszą działalność. Liczymy się z ewentualnymi stratami, m.in. w segmencie Trzoda chlewna, wynikającymi z niskich cen żywca wieprzowego oraz pogorszenia się płynności finansowej przez naszych kontrahentów – twierdzi Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A.

Należy również pamiętać o zagrożeniu związanym z rozwojem wirusa ASF. W ostatnich tygodniach odkryto w Polsce kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń, co wynika z sezonowego efektu przyspieszenia rozwoju epidemii w letnich miesiącach. Aktualnie zaraza jest obecna na jednej trzeciej terytorium Polski. Jej dalsze rozprzestrzenianie się może mieć także negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy w kolejnych kwartałach.

Od początku pandemii koronawirusa zarząd Gobarto S.A. wdrożył szereg rozwiązań mających na celu ograniczenie rozwoju epidemii i jej skutków zarówno na GK Gobarto, jak i środowisko gospodarcze, w którym prowadzi ona swoją działalność. W ocenie zarządu nie jest jednak możliwe oszacowanie skali jego przyszłego wpływu na całą Grupę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl