Jak podaje Instytut, zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły we wrześniu 2017 r. ok. 225 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 1,3% mniej niż przed miesiącem, ale o 6,6% więcej niż przed rokiem.

W okresie dziewięciu miesięcy br. łącznie produkcja mięsa drobiowego w dużych zakładach przemysłowych była o 9,2% większa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Dynamika ta jest jednak niemal o połowę wolniejsza niż w 2016 r., kiedy wskaźnik wzrostu wyniósł 17,8%.

W ocenie IERiGŻ jest to w dużym stopniu następstwem wystąpienia w Polsce ognisk wirusa grypy ptaków w okresie od grudnia ubiegłego do kwietnia bieżącego roku i wysokiej podaży drobiu na rynku.

Skutkiem grypy ptaków było też spowolnienie przyrostu eksportu. Sprzedaż zagraniczna w okresie ośmiu miesięcy br. była o 8,4%, tj. o prawie 56 tys. ton większa niż przed rokiem. Spowolnienie to jest w dużym stopniu następstwem restrykcji importowych związanych z chorobą, wprowadzonych przez wiele państw spoza UE będących odbiorcami polskiego drobiu.

Eksport drobiu stanowił ok. 36% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego, podczas gdy jeszcze w końcu pierwszego kwartału br. ok. 42%. Skutkowało to spowolnieniem wzrostu produkcji. Import mięsa drobiowego zwiększył się w okresie ośmiu miesięcy 2017 r. o 24,6%, tj. o ponad 6,6 tys. ton w relacji do analogicznego okresu 2016 r. Nadal jest to jednak niewielki odsetek krajowej konsumpcji.

W okresie dziewięciu miesięcy 2017 r. nieznacznie wzrosły przeciętne koszty paszowe w chowie kurcząt rzeźnych. Pełnoporcjowe mieszanki pasz dla kurcząt podrożały o 0,8% w relacji rok do roku. Pasze dla indyków były droższe o 2,1%. We wrześniu 2017 r., w porównaniu z sierpniem, pasze dla kurcząt były średnio o 1,8%, a dla indyków o 2,8% tańsze.

Ceny skupu kurcząt były we wrześniu 2017 r. takie same jak w sierpniu, ale o 3,3% przewyższały poziom z poprzedniego roku. W październiku obniżyły się o 0,9% w relacji do września, ale były o 8,5% wyższe niż przed rokiem. Ceny skupu indyków rzeźnych spadły o 1,2% w relacji do sierpnia,
ale również były, o 3,6%, wyższe niż w poprzednim roku. W październiku indyki w skupie podrożały o 1,2% w relacji miesiąc do miesiąca i o 4% w relacji rok do roku. W okresie dziesięciu miesięcy br. przeciętna cena skupu kurcząt była o 0,6%, a indyków o 4,1% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Średnia relacja cen żywiec/pasza na rynku kurcząt wyniosła w tym okresie 2,72 wobec 2,62 przed rokiem, a na rynku indyków 3,80 wobec 3,82. Opłacalność produkcji kurcząt poprawiła się, a indyków uległa dalszemu niewielkiemu pogorszeniu.

Przeciętna cena zbytu tuszki kurcząt w zakładach przemysłu drobiarskiego była w październiku br. o 0,2% wyższa niż przed miesiącem, ale o 11,1% niższa niż przed rokiem. Cena zbytu indyków wzrosła w relacji do września o 9,4%, a w relacji do października 2016 r. o 14%. Średnia miesięczna cena detaliczna kurczęcia patroszonego w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. wyniosła 6,97 zł/kg i była o 0,6% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

We wrześniu ceny w detalu wzrosły o 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ceny drobiu w handlu detalicznym rosły więc wolniej niż na rynku mięsnym. Wysoka podaż przeciwdziałała wzrostowej tendencji wynikającej z antycypowania przez handel większego popytu konsumentów wynikającego ze wzrostu dochodów ludności.

Korzystne relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim nieznacznie się pogorszyły. We wrześniu 2017 r. średnia cena sprzedaży mięsa kurcząt w UE o 44% przewyższała polską cenę wyrażoną w euro. Przed rokiem była wyższa o 47,3%. Przeciętna cena sprzedaży tuszek kurcząt w UE wzrosła w tym czasie o 4,1%, podczas gdy w Polsce o 6,5%.

Spośród obserwowanych państw członkowskich UE, spadek cen kurcząt patroszonych notowano jedynie w Holandii. W Czechach, Hiszpanii, Francji, Niemczech i na Węgrzech ceny sprzedaży kurcząt wzrosły. Średnio w okresie dziewięciu miesięcy 2017 r. cena unijna była o 47% wyższa od ceny polskiej wyrażonej w euro, co zapewniało dużą przewagę konkurencyjną polskim eksporterom.

Według danych GUS, miesięczna konsumpcja mięsa drobiowego na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosła średnio 1,55 kg, a wędlin drobiowych 0,18 kg. W drugim kwartale spożycie mięsa wzrosło do 1,56 kg, tj. o 3,3%, a wędlin pozostało na niezmienionym poziomie. W pierwszej połowie roku bezpośrednie miesięczne spożycie mięsa drobiowego wyniosło ok. 1,55 kg na osobę w gospodarstwie domowym, a wędlin 0,18 kg.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl