W okresie styczeń-sierpień 2017 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 102,0 tys. ton i były o 5,6% niższe
niż w analogicznych miesiącach roku poprzedniego. Zwiększyły się połowy szprotów (o 13,5% do 61,1 tys. ton) oraz łososi (2-krotnie do 4,0 tys. sztuk), a wyładunki pozostałych ważniejszych gatunków ryb były niższe niż przed rokiem. Połowy dorszy obniżyły się o 37,3% do 4,1 tys. ton, storni o 25,2% do 9,2 tys. ton, a śledzi o 16,0% do 23,7 tys. ton. Wykorzystanie kwot połowowych na koniec sierpnia 2017 r. wyniosło: dla szprotów 81,4%, dla śledzi 47,4%, dla dorszy 40,0%, a dla łososi 66,9%.

W okresie styczeń-lipiec 2017 r. produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego (zatrudnienie powyżej 49 osób) wyniosła 241,0 tys. ton i była o 2,1% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek produkcji obserwuje się przede wszystkim w asortymencie ryb wędzonych (o 21,7% do 40,1 tys. ton), w tym podaż wędzonych
łososi ograniczono o 13,4% do 28,9 tys. ton. Produkcja wyrobów wysokoprzetworzonych zwiększyła się o 1,8% do 125,2 tys. ton, w tym konserw i prezerw o 3,1% do 48,1 tys. ton, przy niższej niż przed rokiem produkcji marynat (o 1,0% do 42,9 tys. ton).

Podstawowym gatunkiem wykorzystywanym w przetwórstwie pogłębionym były tradycyjnie śledzie (56,9 tys. ton, spadek o 1,6%). W okresie styczeń-lipiec 2017 r. produkcja świeżych i chłodzonych filetów z ryb morskich była podobna jak przed rokiem i wyniosła 32,1 tys. ton, natomiast podaż
całych mrożonych ryb morskich oraz mrożonych filetów z ryb morskich zwiększono o ok. 10% do odpowiednio 13,2 i 19,0 tys. ton.

Pogorszyła się sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora przetwórstwa ryb. W I półroczu 2017 r. duże
i średnie zakłady (zatrudnienie powyżej 9 osób) zanotowały stratę netto w wysokości 41 mln zł wobec 38 mln zł zysku odnotowanego rok wcześniej. Było to między innymi wynikiem wzrostu udziału kosztów finansowych w przychodach oraz wzrost kosztów materiałowo-surowcowych.

Przychody ogółem zwiększyły się o 12,2% do 5,61 mld zł, w tym ze sprzedaży produktów o 13,7%
do 4,81 mld zł. Ponownie zdecydowanie wyższe było tempo wzrostu przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży eksportowej (wzrost o 15,3% do 3,12 mld zł) niż realizowanej w kraju (wzrost o 10,8% do 1,69 mld zł). Nakłady inwestycyjne zwiększono o 27% do 84 mln zł.

W okresie styczeń-lipiec 2017 r. eksport ryb, owoców morza oraz ich przetworów wyniósł 282,9 tys. ton o wartości 4,59 mld zł i był odpowiednio o 2,1 i 8,1% większy niż w analogicznych miesiącach roku poprzedniego. Na poziomie roku poprzedniego utrzymał się wolumen eksportu filetów i mięsa z ryb (44,3 tys. ton) oraz przetworów i konserw z ryb (76,6 tys. ton), przy 3,1% spadku sprzedaży ryb wędzonych (do 30,4 tys. ton). W ujęciu gatunkowym więcej wyeksportowaliśmy produktów
z mintajów. (o 30% do 8,4 tys. ton), makreli (o 16% do 14,9 tys. ton) oraz łososi (o 2,3% do 48,7 tys. ton), przy ograniczeniu wywozu dorszy (o 19% do 11,2 tys. ton) oraz śledzi (o 9% do 34,6 tys.
ton).

Ceny większości grup produktów były w analizowanym okresie wyższe niż przed rokiem. Wolumen importu sektora rybnego wyniósł w okresie styczeń-lipiec 2017 r. 301,4 tys. ton i był taki sam jak
przed rokiem. Wartość importu zwiększyła się natomiast o 8,2% do 4,83 mld zł. Wyższe ceny płacono przede wszystkim za dorsze, łososie, makrele, śledzie, pstrągi i tuńczyki.

Spośród podstawowych grup produktów zwiększono przede wszystkim przywóz ryb mrożonych (o 10,3% do 64,8 tys. ton), przy ograniczeniu importu ryb świeżych i chłodzonych (o 3,9% do 89,9 tys. ton) oraz filetów i mięsa z ryb (o 7,7% do 96,2 tys. ton). Import łososi wyniósł 84,5 tys. ton (wzrost o 6,4%), śledzi 40,5 tys. ton (spadek o 16,1%), dorszy 30,4 tys. ton (spadek o 3,9%), makreli 28,5 tys. ton (wzrost o 16,3%) oraz mintajów 22,8 tys. ton (wzrost o 11,1%).

W okresie styczeń-sierpień 2017 r. ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów wzrosły
przeciętnie, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, o 4,2%, natomiast w relacji sierpień 2017 r. do grudnia 2016 r. tempo wzrostu było zdecydowanie niższe i wyniosło 2,0%. Wzrost cen detalicznych ryb i owoców morza był średniorocznie o 0,5 pkt. proc. wyższy od wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych ogółem, ale o 0,6 pkt. proc. niższy niż głównego substytutu jakim jest mięso i jego przetwory. Relacje te poprawiły się przede wszystkim do silnie drożejącej wieprzowiny (wzrost cen o 10,3%), natomiast w porównaniu do drobiu, którego ceny w okresie styczeń-sierpień
2017 r. były stabilne, uległy pogorszeniu.

W okresie styczeń-sierpień 2017 r. najbardziej podrożały ryby i owoce morza suszone, wędzone lub solone (o 7,6%) oraz ryby świeże i chłodzone (o 6,3%). Ceny pozostałych grup produktów rybnych wzrosły o 1,6-2,7%.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl