Przymusowy wykup, którego przedmiotem jest 665.374 akcji, stanowiących ok. 21,3 proc. kapitału zakładowego i 9,93 proc. głosów na WZ Indykpolu Group, rozpocznie się 13 grudnia. Dzień wykupu został ustalony na 18 grudnia.

Strony Porozumienia w chwili ogłoszenia Przymusowego Wykupu posiadają łącznie 2.459.126 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oraz akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu Spółki, stanowiących 78,70% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 6.032.626 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi ok. 90,07 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, z uwzględnieniem, na podstawie art. 87 ust. 5 pkt 3) Ustawy o Ofercie, akcji własnych Spółki, z których Spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie może wykonywać prawa głosu.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie pozostałe akcje Spółki, posiadane przez Akcjonariuszy Mniejszościowych, tj. 665.374 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 21,30% wszystkich akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 665.374 głosów, stanowiących 9,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLINDKP00013.

Podmiotami nabywającymi Akcje objęte Przymusowym Wykupem są Spółka i Rolmex. Rolmex w ramach Przymusowego Wykupu nabędzie 610.374 Akcji, o łącznej wartości nominalnej 3.051.870 PLN, stanowiących 19,54% kapitału zakładowego Spółki. Tym samym Rolmex nabędzie ok. 91,73 % Akcji objętych Przymusowym Wykupem. Spółka w ramach Przymusowego Wykupu nabędzie 55.000 Akcji, o łącznej wartości nominalnej 275.000 PLN, stanowiących 1,76 % kapitału zakładowego Spółki. Tym samym Spółka nabędzie ok. 8,27 % Akcji objętych Przymusowym Wykupem.

Dzień wykupu został ustalony na dzień 18 grudnia 2019 r., a cena wykupu wynosi 65,00 PLN za jedną Akcję Spółki. W Dniu Wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych Spółki oraz Rolmex.

Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w przekazanej do publicznej wiadomości za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej "Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki Indykpol S.A. w drodze przymusowego wykupu" ("Informacja"), sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. nr 229, poz. 1948).

W związku z komunikatem o przymusowym wykupie akcji GPW podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki Indykpol S.A. Zarząd Giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje spółki Indykpol S.A., przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 12 grudnia 2019 r (włącznie) tracą ważność i począwszy od 13 grudnia 2019 r. zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl