Liderzy na rzecz żyjących mórz i oceanów 2020” to inicjatywa MSC (Marine Stewardship Council), która skupia 27 firm z całego świata, zaangażowanych na rzecz zwiększenia dostaw, handlu i podaży certyfikowanych i identyfikowalnych ryb i owoców morza za zrównoważonych połowów. Koalicja ma swoje podstawy w ponad 300 działaniach połowowych oraz 3 tysiącach firm łańcucha dostaw, w tym 80 największych sieci handlowych, które deklarują chęć produkowania i sprzedaży ryb i owoców morza certyfikowanych zgodnie ze Standardami MSC.

„Przywództwo biznesowe i zaangażowanie są podstawą dla rozwiązania globalnych wyzwań niezrównoważonych i nielegalnych połowów. Przekształcenie sektora rybołówstwa na świecie oraz zachowanie zdrowych produktywnych ekosystemów morskich opiera się na innowacjach w biznesie i odpowiedzialnym zarządzaniu. – mówi Rupert Howes, Dyrektor Generalny Marine Stewardship Council.

– Te imponujące zobowiązania pokazują, że zrównoważone podejście jest w centrum uwagi zarządzających, perspektywicznie myślących o swoim biznesie. Ci liderzy podzielają naszą wizję zdrowych mórz i oceanów oraz wyraźnie widzą znaczenie działań na rzecz ochrony przyrody zarówno dla ich firm, jak i naszej planety. Dlatego są gotowi do działania.”

Wśród partnerów MSC ogłaszających ambitne zobowiązania jest japoński detalista Aeon i chiński gigant e-handlu, Tmall Fresh. Ich zobowiązanie osiągnięcia poziomu 20% zrównoważonych ryb i owoców morza do 2020 roku może realnie przekształcić branżę. Chiny i Japonia to dwa największe światowe rynki ryb i owoców morza. Długofalowe zobowiązania głównych międzynarodowych koncernów, w tym Nomad Foods Europe, Carrefour, McDonalds i IKEA, również przyczyniły się do zwiększenia impetu do certyfikacji i zachęciły nowych użytkowników do programu MSC. Obecnie ponad 90% ryb pochodzących z połowów dziko żyjących w ofercie Nomad Foods w Europie posiada certyfikat MSC, a Carrefour postawił sobie za cel, by połowa sprzedawanych ryb na świecie do 2020 roku pochodziła ze zrównoważonych źródeł. 

Cele wyznaczyły sobie również firmy w sektorze rybołówstwa, w tym Danish Fishery Producer Organisations (Duńska Organizacja Producentów Ryb), reprezentująca wszystkich duńskich rybaków komercyjnych, która zamierza uzyskać certyfikat dla ponad 90% krajowych rybołówstw oraz potwierdzić swoje zobowiązanie wdrożenia zmian w wodzie i na wodzie. Icelandic Sustainable Fisheries (Zrównoważone Rybołówstwa Islandii), organizacja reprezentująca około 50 wiodących firm islandzkich, zamierza uzyskać certyfikat MSC dla 100% komercyjnych połowów w kraju, startując
z poziomu około 70% obecnie certyfikowanych połowów. Inne firmy rybackie również ogłosiły swoje deklaracje dotyczące certyfikacji konkretnych rybołówstw zgodnie ze standardem MSC.

„MSC oferuje unikalny mechanizm łączący producentów ryb i owoców morza i konsumentów za pośrednictwem łańcucha dostaw, od morza prosto na nasze talerze. Podtrzymujemy nasze zaangażowanie, wspierając rybołówstwa w staraniach o zrównoważone podejście oraz partnerów biznesowych na ich drodze do poprawy działań i stawania się liderami zmian w sektorze. – dodaje Howes. – MSC koncentruje się na utrzymaniu rygoru i solidności naszego światowego standardu dla przyrodniczo odpowiedzialnych oraz zrównoważonych połowów i wprowadzania zmian tam, gdzie jest to potrzebne. Współpracując z partnerami, MSC angażuje się w stymulowanie rzeczywistych i trwałych zmian, tam, gdzie są one potrzebne, by zapewnić zdrowe morza i oceany oraz zasoby ryb i owoców morza dla przyszłych pokoleń.”

Cele ogłoszone przez liderów branży rybnej są spójnym elementem zobowiązań MSC, by do roku 2020 osiągnąć poziom 20% światowych połowów objętych programem MSC oraz przyczyniają się do ich realizacji. By je osiągnąć, MSC skupi się na ekosystemach dotychczas słabiej reprezentowanych w programie MSC, a przy tym takich, w których zarówno połowy, jak i zagrożenia dla bioróżnorodności są wysokie. Działania obejmą wdrożenie nowych narzędzi wspierających rybołówstwa Globalnego Południa w osiągnięciu postępu na drodze do certyfikacji MSC.

Obecnie rybołówstwa z certyfikatem MSC poławiają 12% światowych wyładunków, a nowe dane wskazują, że wolumen ryb i owoców morza z logo MSC tylko w ostatnim roku wzrósł o 10% (z około 660 tysięcy w marcu 2016 roku do 731 tysięcy w marcu 2017 roku). Raport na temat wpływu MSC pokazuje również, że 94% rybołówstw przystępujących do programu wdrożyło co najmniej jedno usprawnienie, by uzyskać lub utrzymać certyfikat, co daje ponad 1200 działań wdrożonych w ostatnich 16 latach. Ogólnie certyfikowane rybołówstwa operują na większych populacjach ryb w porównaniu z okresem przed certyfikacją oraz w porównaniu z rybołówstwami nie posiadającymi certyfikatu, wykazują mniejszą zmienność w zakresie zrównoważonego statusu stad ryb, które są przedmiotem połowów.

Opierający się na danych naukowych Standard Rybołówstwa MSC odzwierciedla międzynarodowe wytyczne ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (UNFAO) oraz Światową Inicjatywę na rzecz Zrównoważonych Ryb i Owoców Morza (GSSI), obie obecne na Malcie. Rybołówstwa spełniające standardy MSC podlegają niezależnej ocenie, regularnym audytom oraz mogą stanąć wobec wymogu wdrożenia dalszych usprawnień w celu dochowania najlepszym praktykom.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl