Takie obniżki cen uwarunkowane są w dużej mierze przez wycofanie 1 stycznia 2013 r. refundacji na wywóz jaj poza UE, co przyczyniło się do zwiększenia podaży jaj na rynku europejskim. W rezultacie od początku stycznia do pierwszego tygodnia czerwca przeciętna cen w przypadku klasy M obniżyła się o 27%, do poziomu 28,7 zł/100 sztuk (27.05-06.06). W przypadku jaj przetwórczych był to już 44-procentowy spadek cen do poziomu 2397 zł/t. Należy przy tym podkreślić, że takie znaczące spadki cen były obserwowane zarówno na rynku krajowym jak i rynku unijnym. A oprócz wycofania refundacji eksportowych, obniżki cen wiążą się również z malejącym popytem na jaja i większym otwarciem rynku wewnętrznego na import jaj i produktów jajecznych spoza UE.

Obecny niski poziom cen ma bezpośrednie przełożenie na rentowność produkcji, która obecnie jest na bardzo niskim poziomie. Producenci w tej sytuacji często decydują się na wcześniejsze wybijanie stad, co ma wpłynąć na zmniejszenie podaży i umocnienie się cen na rynku. Jednak te działanie na razie nie przynoszą widocznych rezultatów. Można się zatem spodziewać, ze tak niski poziom cen utrzyma się jeszcze przez kolejne tygodnie.

Na rentowność produkcji ma również duży wpływ cena pasz dla kur niosek. W kwietniu według danych MRiRW cena paszy kształtowała się na poziomie o 13% wyższym niż przed rokiem i wyniosła przeciętnie 1239 zł/t. Wysokie ceny pasz utrzymują się wprawdzie na rynku już od połowy 2012 roku, jednak relacja cen jaj do cen pasz do listopada 2012 r. kształtowała się na stosunkowo korzystnym dla producentów poziomie. Od początku grudnia rentowność produkcji znacznie się obniżyła, a w ostatnich miesiącach cześć producentów jaj w kraju może ponosić straty. Prognozuje się, że w kolejnych miesiącach ceny pasz, przy dobrych zbiorach zbóż, mogą się obniżyć, jednak przy obecnej sytuacji stosunkowo niskich cen jaj na rynku nie poprawiłoby to aż tak rentowności produkcji.

W rezultacie oczekuje się, że trudna sytuacja dla producentów jaj, ze względu na niekorzystne zmiany w popytowo-podażowe, może się utrzymać jeszcze przez kilka kolejnych tygodni.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl