Projekt ustawy o funduszach promocji artykułów rolno - spożywczych od ponad dwóch lat budzi kontrowersje sektora żywnościowego w Polsce. Zgłoszony pierwotnie przez samych przedsiębiorców został diametralnie zmieniony przez resort rolnictwa.

Według przedstawicieli organizacji branżowych zaproponowana przez ministerstwo wersja ustawy budzi szereg poważnych kontrowersji dotyczących zarówno płatników składek na fundusze, jak i sposobu zarządzania funduszami. Projekt znacznie odbiega od tego typu uregulowań stosowanych w Danii, Niemczech czy też we Francji. Brak zgody na zaproponowane rozwiązania jest jednym z powodów, dla których ustawy ciągle nie ma, a promocja polskiej żywności nie może być prowadzona na skalę odpowiadającą polskiej gospodarce żywnościowej.

W celu rozwiązania trwającego od dwóch lat impasu, organizacje rolnicze i przemysłowe zaproponowały ministerstwu rozwiązanie kompromisowe i zadeklarowały pełne poparcie dla projektu ustawy, który zawierałby stosowne poprawki.

16 kwietnia 2008 r. odbyło się spotkanie okrągłego stołu, w którym udział wzięli przedstawiciele organizacji rolniczych i przemysłowych oraz resortu rolnictwa. Ministerstwo rolnictwa zadeklarowało gotowość uwzględnienia zaproponowanych kompromisowych rozwiązań, o ile zostaną one przekazane do resortu w ciągu 2 dni.

Pomimo dotrzymania narzuconego terminu, do dnia dzisiejszego resort nie przesłał oficjalnej odpowiedzi na postulaty organizacji, a w dniu 21 maja 2008 r. opublikował na stronie internetowej projekt ustawy skierowanej do konsultacji międzyresortowych. Projekt ten datowany jest na 15 kwietnia 2008 r. i nie uwzględnia zaproponowanych kompromisowych rozwiązań.

W związku z powyższym siedem organizacji branżowych wyraziło swój stanowczy sprzeciw wobec przyjętego przez ministerstwo trybu konsultacji społecznych w tej sprawie. Według przedstawicieli branży spożywczej zignorowanie zaproponowanych przez rolników i przetwórców rozwiązań stawia pod znakiem zapytania celowość niniejszej ustawy. Rodzi również pytanie, jakim celom mają służyć zebrane fundusze, skoro głos tych, których one dotyczą jest ignorowany przez ministerstwo.

Przedstawiciele organizacji branżowych apelują do ministra rolnictwa o wycofanie projektu z konsultacji międzyresortowych i poważne potraktowanie zaproponowanych przez organizacje branżowe i sektorowe rozwiązań. - Jako strona społeczna i adresat ustawy jesteśmy w dalszym ciągu gotowi do rozmów i wypracowania konstruktywnych i akceptowanych przez sektor rozwiązań - twierdzą przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji związanych z żywnością w tym: Związek Polskie Mięso, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polska Federacja Producentów Żywności, Stowarzyszenie Młynarzy Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie "Krajowa Unia Producentów Soków".

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl