Należy podkreślić, że spadki cen o tej porze roku występują dosyć często, jednak w ostatnich sześciu latach były one słabsze i średnio wynosiły 0,07 zł/kg. Obserwowany głębszy spadek cen w bieżącym roku w dużej mierze związany jest ze zwiększoną podażą żywca na rynku. Z danych dot. wylęgów widzimy, że ich liczba zwiększyła się do odpowiednio 67 i 77 mln szt. w marcu i kwietniu, co stanowiło 10-procentowy wzrost w skali roku. Można się zatem spodziewać, że będzie miało to wpływ na malejące ceny żywca w kolejnych tygodniach.

Analizując obecną sytuację na rynku należy również zwrócić uwagę na fakt, że średni poziom cen w pierwszym kwartale 2013~r. był o 5% wyższy w skali roku. Przy czym, w tym samym okresie ceny pasz grower/finisher, główny element kosztów, wzrósł o 18% do poziomu 1564 zł/tonę w marcu bieżącego roku. Zmiany te miały bezpośredni negatywny wpływ na kształtowanie się zyskowności produkcji kurcząt broilerów. Widzimy to analizując zmiany współczynnika, wyrażonego za pomocą cen żywca do cen paszy, który wskazuje na raczej niekorzystną sytuację dla producentów kurcząt brojlerów. Od grudnia 2012 r. do lutego br. relacja ta utrzymywała się na poziomie ok. 2,4, z kolei w marcu dzięki wzrostowi cen żywca, widać było krótkotrwałe polepszenie do poziomu 2,56. Przy czym obniżenie się cen na rynku, przy utrzymujących się wysokich cenach pasz, spowodowało ponowne pogorszenie się rentowności produkcji żywca w kwietniu. Spodziewamy się, że przy prognozowanym niewielkim spadku cen żywca i przewidywanym wysokim poziomie pasz w II kwartale br., rentowność produkcji nie ulegnie raczej znacznej poprawie w następnych miesiącach.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl