Certyfikat MSC dla wszystkich rybołówstw makreli z rejonu północno-wschodniego Atlantyku zostanie zawieszony w sobotę 2 marca 2019 r. Decyzja została ogłoszona 1 lutego poprzez wydanie raportu z przyspieszonego audytu wszystkich rybołówstw makreli na północno-wschodnim Atlantyku znajdujących się w Programie MSC. Makrela złowiona 2 marca 2019 r. lub później nie może być sprzedawana jako „certyfikowana zgodnie ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC” i nie może być oznaczona niebieskim certyfikatem MSC. Zawieszenie certyfikatu dotyczy wszystkich 4 certyfikowanych rybołówstw z 8 krajów.

Zawieszenie certyfikacji następuje w wyniku spadku liczebności stada makreli z północno-wschodniego Atlantyku poniżej tak zwanego progu ostrożnościowego, podczas gdy połowy są prowadzone na znacznie wyższym, niż zalecany przez naukowców, poziomie. Spadek zasobów spowodował przyspieszony audyt przeprowadzony przez niezależne jednostki certyfikujące w listopadzie 2018 r., a raport z audytu został opublikowany dzisiaj tj. 31 stycznia 2019. 

Bazując na najlepszych dostępnych badaniach naukowych Międzynarodowa Rada Badań Morza (the International Council for the Exploration of the Sea, ICES) ocenia, że zasoby stad makreli zaczęły zmniejszać się po osiągnięciu najwyższego poziomu w 2011 r., wynoszącego wtedy 4,79 milionów ton. W ostatnich latach wysoka presja połowowa w połączeniu z kilkoma latami niskiej rekrutacji ryb (patrz dodatkowe informacje), spowodowała znaczący spadek zasobów stada. W rezultacie, we wrześniu 2018 r., ICES ostrzegła, że zasoby makreli znalazły się na poziomie 2,35 milionów ton, a więc takim, który wymaga wdrożenia działań umożliwiających odnowienie się stad (MSY Btrigger – patrz dodatkowe informacje).

ICES zaleca znaczne ograniczenie połowów do 318 403 ton, aby stada mogły się odnowić do zrównoważonego poziomu. To stanowi obniżenie wielkości obecnie prowadzonych połowów o 68,2%. Prognozy krótkoterminowe sugerują, że połowy prowadzone zgodne z zaleceniami ICES pozwoliłyby stadu się odnowić, osiągając poziom powyżej poziomu zrównoważonego do 2020-2021 roku. Utrzymanie obecnego poziomu połowów spowoduje, że zasoby stad spadną do punktu, w którym rekrutacja będzie ujemna w 2020 r.

Camiel Derichs, Dyrektor Regionalny MSC na Europę, wyjaśnia: Ta wiadomość będzie rozczarowaniem zarówno dla rybaków, jak i konsumentów uwielbiających makrele. Jednak wiele czynników, a wśród nich spadek zasobów stad, kwoty połowowe ustalone powyżej nowych zaleceń naukowych i niska rekrutacja ryb, złożyło się na to, że rybołówstwa nie spełniają już wymogów Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Mimo tego jestem przekonany, że rybacy i wszystkie inne zaangażowane strony opracują plan poprawy sytuacji. Trwają już prace nad przeglądem sposobu oceny zasobów makreli. Rybołówstwa potwierdziły również, że będą współpracować z organami zarządzającymi, aby przyjąć odpowiednie środki umożliwiające odbudowę stad. Jeżeli plan się powiedzie, być może ponowna certyfikacja stad przez jednostki certyfikujące stanie się możliwa - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl