Memorandum wskazuje również na roszczenia, jakie przysługują dostawcy w wypadku uznania określonego rodzaju opłat za zakazane opłaty półkowe.

Jak czytamy w memorandum, art. 15 ust. 1 u.z.n.k. wyraźnie stanowi, że „Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez [...] pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży". Przepis ten wprowadzony został do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w roku 2002, jednak także w odniesieniu do podobnych działań sprzed nowelizacji tego przepisu, uważa się, że były one sprzeczne z ustawą, na podstawie art. 3 u.z.n.k. stanowiącego, że czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami działanie przedsiębiorcy, jeżeli zagraża lub narusza ono interesy innego przedsiębiorcy.

Memorandum przytacza między innymi wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I ACa 65/09, według którego nazwa zastosowanej opłaty nie ma bowiem znaczenia i nie pozbawia jej charakteru "opłaty" za wprowadzenie towaru do sklepów pozwanego. Taki "upust" nie ma odniesienia do ceny konkretnego towaru, lecz stanowi dodatkową opłatę związaną z przyjęciem towaru do sprzedaży. Nie jest nawet zależny od obrotu, a zatem ilość zakupionego przez stronę pozwaną towaru jest bez znaczenia, co czyni taki "upust" tym bardziej pozornym, w rzeczywistości stanowiącym formę niedozwolonej opłaty.

- Generalnie możemy stwierdzić, że jeżeli warunkiem sprzedaży towaru do sieci jest ponoszenie opłat z jakiekolwiek tytułu innego niż sprzedaż, to mamy prawdopodobnie do czynienia z zabronioną opłatą półkową - czytamy w dokumencie.

W związku z terminem przedawnienia roszczeń przewidzianych w ustawie o zwalczani nieuczciwej konkurencji możliwe jest dochodzenie roszczeń za okres 3 lat przed podjęciem czynności sądowych zmierzających do dochodzenia roszczeń przez dostawcę. Roszczeniem objęte mogą być opłaty pobrane w ciągu tego 3 - letniego okresu.

Memorandum zostało opracowane na zamówienie jednej z spółdzielni mleczarskich, członka KZSM, na którego prośbę dokument został upubliczniony.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl