Na mocy Rozporządzenie Delegowanego Komisji (UE) 2016/1612 pomoc unijna, została ustalona na poziomie 14 EUR/100 kg mleka krowiego w odniesieniu do ilości odpowiadającej różnicy między ilością mleka krowiego dostarczonego w okresie referencyjnym a ilością mleka krowiego dostarczonego w okresie ograniczenia. Pomoc unijna nie pokrywa więcej niż całkowitą wielkość ograniczenia dostaw mleka krowiego odpowiadającą 150 mln EUR. Rozporządzenie zakłada, że pomoc unijna na kwalifikującego się wnioskodawcę obejmuje wielkość ograniczenia dostaw mleka krowiego nie większą niż 50% całkowitej ilości mleka krowiego dostarczonego do pierwszych skupujących w okresie referencyjnym. Pomoc przewidziana w/w rozporządzeniem może być ponadto kumulowana ze wsparciem finansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie będzie przydzielane na podstawie wniosków. Pomoc będzie wypłacana producentom, którzy w lipcu 2016 r. sprzedawali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego (tzw. okresu referencyjnego).

Wyznaczone okresy dotyczące ograniczenia dostaw mleka to: październik - grudzień 2016 r., listopad 2016 r. - styczeń 2017 r., grudzień 2016 r. - luty 2017 r., styczeń - marzec 2017 r.

Terminy składania wniosków o pomoc dla poszczególnych okresów ograniczenia dostaw mleka są następujące: dla pierwszego okresu ograniczenia - 21 września 2016 r., dla kolejnych: 12 października 2016 r., 9 listopada 2016 r., 7 grudnia 2016 r.

Wymienione w rozporządzeniu terminy dotyczą wpływu wniosku do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, która jest odpowiedzialna za zadania związane z udzielaniem tej pomocy. Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc, wynosi 1500 kg.

Natomiast na mocy Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1613 państwom członkowskim udostępniana jest pomoc Unii w całkowitej kwocie 350 mln EUR w celu zapewnienia nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego („rolnicy w innych sektorach hodowlanych”).

Państwa członkowskie będą wykorzystywać udostępnione kwoty określone w załączniku w/w rozporządzenia (dla Polski jest to kwota 22,67 mln EUR) w celu wprowadzenia środków na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, pod warunkiem że płatności te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

Środki przyjmowane przez państwa członkowskie mają ponadto służyć wsparciu producentów mleka lub rolników w innych sektorach hodowlanych, którzy podejmują co najmniej jedno z niżej wymienionych działań mających na celu wzmocnienie stabilności gospodarczej ich gospodarstw oraz przyczynienie się do stabilizacji rynku:

a) ograniczenie produkcji wykraczające poza ograniczenie objęte zakresem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1612 (3) albo niezwiększanie produkcji;

b) rolnictwo na małą skalę;

c) stosowanie ekstensywnych metod produkcji;

d) stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu;

e) wdrażanie projektów współpracy;

f) wdrażanie systemów jakości lub projektów mających na celu propagowanie jakościwartości dodanej;

g) szkolenie w zakresie instrumentów finansowych i narzędzi zarządzania ryzykiem.

Na zorganizowanym przez Agencję Rynku Rolnego spotkaniu dotyczącym realizacji pomocy finansowej UE dla producentów mleka, Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oświadczył, że ze strony polskiej zgłoszona zostanie propozycja uzupełnienia tego wykazu o wsparcie stabilizacji i płynności finansowej gospodarstw przy zobowiązaniu producenta do niezwiększania produkcji mleka oraz o uwzględnienie restrukturyzacji gospodarstw, w tym zmianę profilu produkcji.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl