Zarząd Atlanta Poland S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2017/2018 z uwagi na fakt, iż wynik finansowy netto zrealizowany w tym okresie odbiega od wyniku finansowego netto spółki osiąganego w analogicznym okresie lat poprzednich.

W opinii Zarządu Atlanta Poland S.A. czynnikiem, który miał największy wpływ na pogorszenie wyniku finansowego netto spółki był spadek rentowności działalności - wskaźnik marży brutto ze sprzedaży zmniejszył się z poziomu 17,1% w I kwartale roku obrotowego 2016/2017 do poziomu 12,7% w I kwartale roku obrotowego 2017/2018. Obniżenie ww. wskaźnika było efektem przede wszystkim dwóch czynników: zmian cen części surowców oraz umocnieniem PLN wobec USD, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Planowany termin publikacji raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2017/2018 przypada w dniu 29 listopada 2017 r.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl