• Spółka Helio uzyskała wyższe niż rok temu przychody ze sprzedaży za okres styczeń-marzec.
  • Kluczowy wpływ na wyniki miał sezonowy wzrost sprzedaży w okresie poprzedzającym święta Wielkanocy.
  • Wojna na Ukrainie: Spółka nie ucierpiała z powodu utraty istotnych kontraktów handlowych czy dodatkowych utrudnień w łańcuchu dostaw. 

Helio: Przychody wzrosły o 7 procent r/r

- W III kwartale bieżącego roku obrotowego spółka osiągnęła rekordowe w 30-letniej historii przedsiębiorstwa przychody ze sprzedaży za okres styczeń-marzec. Przychody te wzrosły bowiem o 7% r/r. i wyniosły 79.377 tys. zł, względem 74.276 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku obrotowego (styczeń – marzec 2021). W ujęciu ilościowym sprzedaż spółki zmalała jednak o 8% r/r. W analizowanym okresie emitent sprzedał bowiem 4,5 tys. ton względem 4,9 tys. ton w okresie porównywalnym - informuje Helio.

Mimo spadku rentowności brutto ze sprzedaży, uzyskany efekt ekonomii skali pozwolił na poprawę wyniku finansowego emitenta na poziomie operacyjnym oraz EBITDA.

W okresie styczeń – marzec 2022 HELIO S.A. wygenerowała zysk EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) w wysokości 6.147 tys. zł względem 5.419 tys. zł w okresie porównywalnym, co oznacza jego wzrost o 13% r/r.

- Jednocześnie zysk na poziomie netto spadł o 13% i wyniósł 3.059 tys. zł, względem 3.511 tys. zł w okresie porównywalnym. Było to spowodowane przede wszystkim wystąpieniem ujemnych różnic kursowych, względem dodatnich różnic kursowych w okresie porównywalnym - informuje Helio w raporcie.

Helio: sezonowy wzrost sprzedaży przed Wielkanocą

W perspektywie operacyjnej trzeci kwartał roku obrotowego 2021/2022 przebiegał w sposób typowy dla działalności spółki. Zgodnie z przewidywaniami kluczowy wpływ na wyniki Helio S.A. miał sezonowy wzrost sprzedaży emitenta w okresie poprzedzającym święta Wielkanocy.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w bieżącym roku Wielkanoc przypadła wyjątkowo późno (II połowa kwietnia 2022 versus przełom marca/kwietnia 2021). Tym samym przedświąteczna sprzedaż została rozbita pomiędzy okres styczeń – marzec i kwiecień – czerwiec, co oznacza, że częściowo przypadła w udziale także następnemu kwartałowi, a nie wyłącznie III kwartałowi jak to miało miejsce w okresie porównywalnym.

Choć koszty działalności operacyjnej wzrosły, dzięki uzyskanemu efektowi ekonomii skali, rentowność operacyjna poprawiła się, a wraz z nią wyniki finansowe spółki na poziomie EBITDA. Jednocześnie najbardziej ważącym dla wyniku finansowego kosztem operacyjnym wciąż pozostają koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, których udział w łącznych kosztach operacyjnych wzrósł w związku z niższą marżą brutto ze sprzedaży.

- Do kosztów działalności operacyjnej przekraczających w raportowanym okresie wartość 5 mln zł zaliczamy także wynagrodzenia wraz z narzutami oraz zużycie materiałów i energii. Negatywny wpływ na wynik finansowy netto miały różnice kursowe, które w analizowanym kwartale osiągnęły wartość ujemną (-873 tys. zł) względem dodatnich różnic kursowych (+184 tys. zł) w okresie porównywalnym.

Dzięki transakcjom zabezpieczającym ryzyko walutowe (typu forward) negatywny wpływ różnic kursowych został w pewnym stopniu zniwelowany. Wycena niezapadłych transakcji pochodnych na dzień 31.03.2022 r. wyniosła bowiem 382 tys. zł (inne krótkoterminowe aktywa finansowe), co szczegółowo zostało przedstawione w pkt. 24 niniejszej Informacji dodatkowej do skróconego sprawozdania finansowego - podaje Helio.

Warto ponadto odnotować, że rosnący poziom stawki referencyjnej WIBOR dla kredytów zaciągniętych przez emitenta oraz zwiększony poziom wykorzystania kredytów w rachunku bieżącym były czynnikami dodatkowo zwiększającym poziom kosztów finansowych spółki względem okresu porównywalnego.

Finalnie wynik z działalności finansowej był w tym kwartale o 1 342 tys. zł niższy niż w okresie styczeń – marzec 2021.

Helio: Modernizacja parku maszynowego i floty samochodowej

W wyniku realizowanej strategii permanentnego rozwoju Spółka kontynuowała także inwestycje mające na celu modernizację jej parku maszynowego i floty samochodowej. Systematyczne nakłady w infrastrukturalną przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa są wpisane w strategię permanentnego rozwoju organicznego emitenta, a zarazem nie obciążają nadmiernie kondycji finansowej spółki. Skala inwestycji była porównywalna do analogicznego okresu roku ubiegłego, co znalazło swój wyraz w rachunku przepływów pieniężnych.

Inwestycje finansowane były przede wszystkim z długoterminowego kredytu bankowego. Warto bowiem odnotować, że na przestrzeni ostatnich kilku lat spółka spłaciła już znaczną część kredytów inwestycyjnych, stąd długoterminowe zobowiązania kredytowe nie stanowią obecnie w ocenie zarządu nadmiernego obciążenia dla emitenta. Tym samym ewentualne dodatkowe kredyty stanowią realne źródło finansowania lub refinansowania realizowanych i planowanych inwestycji.

Wojna na Ukrainie nie wpłynęła znacząco na działalność Helio

- Należy odnotować wystąpienie wyjątkowo nietypowego zdarzenia jakim było rozpoczęcie wojny na terytorium Ukrainy. Czynnik ten nie wpłynął jednak w sposób istotny na działalność Emitenta. Relacje handlowe z podmiotami z Białorusi, Rosji i Ukrainy były dotychczas marginalne, stąd spółka nie ucierpiała z powodu utraty istotnych kontraktów handlowych, czy dodatkowych utrudnień w łańcuchu dostaw. Emitent zabezpieczył się także pod względem zasobów ludzkich, w tym outsourcingu pracowników produkcyjnych z Ukrainy - informuje spółka w raporcie.

W przypadku HELIO S.A. najbardziej dokuczliwym jak dotąd czynnikiem związanym z wojną na Ukrainie była eskalacja ryzyk walutowych.

W kontekście sytuacji na Ukrainie, spółka Helio S.A. czuje się jednocześnie w obowiązku podkreślić swoją solidarność z obywatelami zaatakowanego regionu Europy. Z powyższych względów spółka przyłączała się w miarę możliwości do organizowanych akcji pomocowych na rzecz osób dotkniętych konfliktem na Ukrainie, w tym przekazując na ten cel swoje towary. Przekazane darowizny nie wpłynęły istotnie na wynik finansowy emitenta.

Helio jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1992 r. przez małżeństwo Justyny i Leszka Wąsowicz, którzy po dziś dzień nim zarządzają i są jego strategicznym właścicielem. 

Zapraszamy do lektury innego tekstu o Helio: Helio: koszty rosną na każdym kroku. "Jesteśmy skazani na znaczny wzrost cen bakalii"

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl