Wyniki finansowe Helio

Jak czytamy w raporcie półrocznym Helio, mimo wzrostu przychodów, rentowności brutto ze sprzedaży w okresie sprawozdawczym spadła o 1,7 p.p. względem okresu
porównywalnego. Obniżenie ww. wskaźnika było przede wszystkim efektem wzrostu kosztów zakupu surowca, w tym deprecjacji złotego wobec dolara amerykańskiego (USD), tj. kluczowej waluty dla zakupu bakalii na światowych rynkach. W konsekwencji rentowności spółki pogorszyła się także na poziomie operacyjnym, jak i EBITDA. W okresie lipiec – grudzień 2023 Helio SA wygenerowała zysk EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) w wysokości 14.420 tys. zł względem 16.449 tys. zł w okresie porównywalnym, co oznacza spadek rentowności EBITDA o 1,7 p.p. r/r, tj. na analogicznym poziomie do spadku rentowności brutto ze sprzedaży.

W kontekście wyniku netto należy odnotować, że uzyskany zysk EBITDA został pomniejszony trzykrotnie wyższymi względem okresu porównywalnego kosztami finansowymi, w tym odsetkami i ujemnymi różnicami kursowymi. W konsekwencji w okresie lipiec – grudzień 2022 Helio SA wygenerowało zysk netto w wysokości 6.544 tys. zł, względem 10.731 tys. zł w okresie porównywalnym (o 39% mniej), a rentowność ze sprzedaży zmalała o 2,6 p.p. r/r.

Rynek bakalii - rośnie udział marek własnych

Jak czytamy w raporcie, minione półrocze obejmowało typowy dla branży okres rozpoczynający się od letniego sprzedażowego spowolnienia na rynku bakalii, a kończący się sprzedażowym pikiem charakterystycznym dla okresu świąt Bożego Narodzenia.

- Struktura odbiorców nie uległa jednocześnie istotnym zmianom. Spółka kontynuowała współpracę z dotychczasowymi kontrahentami, jak i skutecznie wykorzystywała pojawiające się szanse nawiązania współpracy z nowymi odbiorcami. Przychody ze sprzedaży za granicę wzrosły przy tym o 29% i stanowiły 10% przychodów ze sprzedaży w okresie sprawozdawczym - czytamy.

Z perspektywy produktowej struktury sprzedaży zgodnie z panującymi na rynku
trendami wzrósł udział marek własnych (+8 p.p. r/r) kosztem marek
producenckich oraz produktów sprzedawanych na wagę (tzw. „luzy”). Warto przy tym odnotować, że rola „luzów” w sprzedaży spółki systematycznie maleje od czasów pojawienia się pandemii koronawirusa, a ich udział w przychodach ze sprzedaży HELIO S.A. stanowi jedynie 2‰ w okresie sprawozdawczym.

 

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl