27 maja 2013 r. pomiędzy spółką zależną Pamapolu - Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie a Bankiem Gospodarki Żywnościowej doszło do podpisania aneksu do umowy kredytu rewolwingowego z dnia 13 września 2011 r.

Na mocy Aneksu strony przedłużyły czas trwania umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 32 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów warzyw i owoców do dnia 30 września 2013 r. Zgodnie z treścią aneksu spłata przedmiotowego kredytu ma być skorelowana z poziomem zapasów i dokonana każdorazowo w przypadku, gdy wartość zastawionych/przewłaszczonych na rzecz banku zapasów, nie starszych niż z sezonu 2012/2013, będzie niższa niż 130% wykorzystanego kredytu. W takim przypadku kredytobiorca będzie zobowiązany do spłaty kredytu/części kredytu w ciągu 10 dni do poziomu uzyskania wymaganego pokrycia w ogólnej wartości zapasów, nie starszych niż z sezonu 2012/2013. Niezależnie od powyższego kredytobiorca jest zobowiązany do dokonywania spłaty na koniec każdego miesiąca począwszy od 31 maja 2013 r. kolejno kwoty 0,5 mln zł, 1 mln zł, 1,25 mln zł, 1,5 mln zł oraz 27,75 mln zł w dniu 30 września 2013 r.

W związku z tym wydłużeniu do dnia 30 września 2016 r. uległ termin, w którym Bank może wystąpić wobec kredytobiorcy o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu do kwoty 48 mln zł.

Kredytobiorca zobowiązał się do złożenia we właściwym sądzie dokumentów koniecznych do utrzymania w mocy zabezpieczeń przedmiotowego kredytu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl