Wawel podał wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022

Grupa Wawel w I półroczu 2022 zanotowała 242,3 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 213,9 mln zł w I półroczu 2021. Oznacza to wzrost przychodów ze sprzedaży o 28,4 mln zł.

W I połowie 2022 roku spółka wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 10,4 mln zł, co oznacza spadek o 3,9 mln zł tj. o 27 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Wawel: Wzrost przychodów, ale i kosztów

Wawel wskazuje jednak, że pomimo wzrostu przychodów o 13% w pierwszym półroczu 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021, nastąpił znaczny wzrost kosztów, a zwłaszcza kosztu własnego sprzedaży wynikającego głównie ze wzrostu cen materiałów, energii i wynagrodzeń bezpośrednio-produkcyjnych, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie zysku z działalności operacyjnej w porównywalnych okresach.

▪ wzrost wartości kosztu własnego sprzedaży o 35,6 mln zł
▪ wzrost wartości kosztów sprzedaży o 2,9 mln zł,
▪ spadek wartości kosztów ogólnego zarządu o 2,5 mln zł.

Wawel o wzroście kosztów produkcji

W ocenie spółki głównym czynnikiem mającym niekorzystny wpływ na osiągane wyniki finansowe i poziom realizowanej marży jest dynamiczny wzrost kosztów produkcji związany z rosnącymi cenami nabywanych materiałów, energii i usług.

Aktualne, giełdowe poziomy cen energii i gazu są znacznie wyższe od cen jakie obowiązywały w analogicznym okresie 2021 roku - wskazuje producent.

Wawel: Podwyżki cen nie rekompensują rosnących kosztów

Wawel wskazuje, że wprowadza podwyżki cen produktów, ale w krótkim terminie nie jest możliwe zamortyzowanie w całości rosnących kosztów produkcji, w efekcie czego spółka w pierwszym półroczu 2022 odnotowała marżę zysku ze sprzedaży na poziomie wyraźnie niższym niż w pierwszym półroczu roku 2021.

Wawel o efektach wojny w Ukrainie

Można wskazać, że sytuacja na Ukrainie wpływa znacząco na ceny niektórych składowych kosztów produkcji. W pierwszym półroczu 2022 r. Wawel S.A. sprzedała na Ukrainę i Rosję produkty i towary o łącznej wartości poniżej 1% ogółu przychodów spółki za 1 półrocze 2022 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania emitent nie posiada żadnych należności od podmiotów z Rosji, natomiast należności od podmiotów z Ukrainy są mniejsze niż 0,1% ogólnego salda należności z tytułu dostaw i usług.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl


Największa konferencja poświęcona sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce 7-8 listopada 2022 • Warszawa • Hotel Sheraton Grand Warsaw

Zarejestruj się!