Spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 16,7 mln zł, co oznacza spadek o 6,9 mln złotych, tj. o 29 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Z raportu wynika też, że zysk operacyjny spadł o 27 proc. do 15,7 mln złotych.

- Spadek przychodów ze sprzedaży oraz wskaźników finansowych w I półroczu 2020 w porównaniu do I półrocza 2019 spowodowany jest głównie wpływem jaki miały ograniczenia w handlu i tym samym zmniejszenie popytu na produkty Spółki na skutek pandemii Covid-19. – czytamy w raporcie finansowym spółki Wawel.

Na osiągnięty przez spółkę wynik brutto w I połowie 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:   spadek przychodów ze sprzedaży o 31,8 mln zł;  spadek wartości zysku brutto ze sprzedaży o 18,6 mln zł;  spadek wartości kosztów sprzedaży o 1,1 mln zł; spadek wartości kosztów ogólnego zarządu o 10,9 mln zł

Wpływ pandemii COVID-19

Niewątpliwie nadzwyczajna sytuacja wywołana pandemią COVID-19 miała wpływ na wyniki spółki w pierwszym półroczu 2020 r. Wprowadzone w kraju restrykcje związane z pandemią w połączeniu z zamrożeniem gospodarki spowodowały dla konsumentów istotne ograniczenia w dostępie do znacznej części sklepów stacjonarnych (sklepy małoformatowe, dyskonty, super i hiper markety) w okresie od drugiej połowy marca do początku maja.

- Zaistniała sytuacja wpłynęła bezpośrednio na poziom sprzedaży w drugim kwartale, przy czym po kwietniowym spadku sprzedaży wynikającym wprost z odgórnych ograniczeń w handlu detalicznym, od maja można było obserwować powrót do normalnej aktywności po stronie zamawiających i kupujących. Ostatecznie w pierwszym półroczu br. przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 86% obrotu zrealizowanego w porównywalnym okresie 2019 r. – czytamy w raporcie finansowym spółki.

Czynniki te niewątpliwie wpłynęły na podjęte przez spółkę - niemal natychmiast - działania mające na celu ograniczenie kosztów związanych z bieżącą działalnością operacyjną.

- W momencie gdy zaczęła się pandemia nie wiedzieliśmy ile potrwa ta nadzwyczajna sytuacja i jakich skutków gospodarczych w skali makro można się spodziewać. Podjęte działania w zakresie zarówno wewnętrznego przeorganizowania struktur spółki, w tym w szczególności pionu handlowego jak również ograniczenia kosztów bieżących, miały na celu dostosowanie spółki do nowej rzeczywistości i zmienionego otoczenia, w którym przyszło nam funkcjonować – podaje Wawel.

 W obydwu zakładach produkcyjnych, które zlokalizowane są w Dobczycach jak również w biurach spółki znajdujących się w Dobczycach i Krakowie, wprowadzono stosowne procedury wejścia i organizacji pracy.

- Natomiast w kontekście dostaw surowców i opakowań należy podkreślić, iż struktura zakupów – nie licząc miazgi kakaowej – jest zdywersyfikowana i na dzień dzisiejszy spółka nie identyfikuje ryzyka przerwania łańcuchów dostaw. Z kolei w przypadku miazgi kakaowej, która jest głównym surowcem produkcyjnym zostały podjęte działania o charakterze prewencyjnym, celem zabezpieczenia ciągłej dostępności tego surowca tak aby proces produkcyjny i związana z tym realizacja zamówień mogły przebiegać bez zakłóceń – zapewnia spółka.

W tym celu spółka zdecydowała się na przyspieszone wywołania dostaw miazgi kakaowej, co skutkuje widocznym w bilansie zwiększeniem stanów magazynowych.

- Drugim, równoważnym czynnikiem determinującym wcześniejsze dostawy jest strukturalna zmiana na rynku kakao polegająca na wprowadzeniu od 01.10.2020 r. stałej, dodatkowej opłaty (tzw. LID – „Living income differentia”) w wysokości 400,00 USD, doliczanej do każdej tony ziarna kakaowego, co w przeliczeniu na miazgę kakaową daje nam wartość 500,00 USD na tonę.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wawel ocenia, iż działalność spółki nie została w sposób trwały i istotny zakłócona.

- W bieżącym okresie sprawozdawczym zarówno produkcja jak i sprzedaż są realizowane zgodnie z zamówieniami. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje rozwój zagrożenia związanego z epidemią COVID-19 – zapewnia spółka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl