• Przychody ze sprzedaży spółki Wawel spadły w pierwszym kwartale 2021 roku do 132,6 mln zł z 134,4 mln zł rok wcześniej.
  • Zysk netto z działalności kontynuowanej spółki wyniósł 13,3 mln zł wobec 13,7 mln zł rok wcześniej.
  • Obecnie trudno jest precyzyjnie oszacować wpływ trwającej nadal pandemii i jej skutków na wyniki spółki w kolejnych kwartałach.

- Zagrożenie koronawirusem, z jakim cały czas mamy do czynienia oraz wprowadzane w związku z tym odgórne obostrzenia wpływają na zachowania i nawyki zakupowe konsumentów, co w ostatecznym efekcie wpływa na poziom wyników realizowanych przez spółkę. Na chwilę obecną trudno jest precyzyjnie oszacować wpływ trwającej nadal pandemii i jej skutków na wyniki spółki w kolejnych kwartałach – tłumaczy spółka raporcie kwartalnym.

Z raportu kwartalnego spółki Wawel wynika, że przychody ze sprzedaży spadły w pierwszym kwartale 2021 roku do 132,6 mln zł z 134,4 mln zł rok wcześniej, natomiast zysk operacyjny wyniósł 16,51 mln zł wobec 16,53 mln zł.

W pierwszym kwartale 2021 roku spółka Wawel wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 16,6 mln zł, co oznacza spadek o 0,6 mln PLN, tj. o 3,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Na osiągnięty przez spółkę wynik finansowy w pierwszym kwartale 2021 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. wpływ miały przede wszystkim: spadek przychodów ze sprzedaży o 1,9 mln zł, spadek wartości kosztów ogólnego zarządu o 1,4 mln zł, spadek wartości kosztów ze sprzedaży o 2,3 mln zł.

Z kolei zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 13,3 mln zł wobec 13,7 mln zł rok wcześniej.

Co w kolejnych kwartałach?

Spółka wskazuje też czynniki, które w jej ocenie będą miały wpływ na osiągane przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Do głównych zagrożeń i czynników ryzyka należy zaliczyć m.in.: wahania sprzedaży związane ze zmianami strukturalnymi zachodzącymi na rynku detalicznym, w efekcie których spółka spodziewa się większych wahań przychodów ze sprzedaży, niż było to w okresach historycznych. Jednak na dzień dzisiejszy trudno jest precyzyjnie oszacować wpływ tych wahań na poziom sprzedaży oraz na wyniki spółki w całym 2021 roku.

Kolejnym czynnikiem jest dynamiczny wzrost kosztów produkcji związany z rosnącymi cenami surowców i opakowań, co może wpłynąć negatywnie na osiąganą marżę, gdyż w okresie trwającej pandemii trudno będzie skompensować wzrost kosztów produkcji podwyżką cen.

Następnym czynnikiem jest wpływ pandemii COVID-19 na spółkę i jej otoczenie.

- Niewątpliwie w dalszym ciągu nadzwyczajna sytuacja wywołana pandemią COVID-19 będzie miała wpływ na wyniki, jakie spółka będzie osiągać w kolejnych kwartałach (…) Wprowadzane okresowo restrykcje związane z pandemią w połączeniu z „zamrożeniem” gospodarki powodują dla konsumentów ograniczenia w dostępie do znacznej części sklepów stacjonarnych (sklepy małoformatowe, dyskonty, super i hiper markety) – czytamy w raporcie.

Spółka podaje też, że z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń związanych z epidemią COVID-19 w kontekście ochrony zdrowia pracowników, w obydwu zakładach produkcyjnych, które zlokalizowane są w Dobczycach jak również w biurach spółki znajdujących się w Dobczycach i Krakowie, Wawel podjął działania mające charakter prewencyjny, których celem było ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa.

Natomiast w kontekście dostaw surowców i opakowań należy podkreślić, iż struktura zakupów – nie licząc miazgi kakaowej – jest zdywersyfikowana i na dzień dzisiejszy spółka nie identyfikuje ryzyka przerwania łańcuchów dostaw.

Z kolei w przypadku miazgi kakaowej, która jest głównym surowcem produkcyjnym zostały podjęte działania o charakterze prewencyjnym, celem zabezpieczenia ciągłej dostępności tego surowca, tak aby proces produkcyjny i związana z tym realizacja zamówień mogły przebiegać bez zakłóceń, czego efektem jest widoczne w bilansie zwiększenie stanów magazynowych.

Drugim, równoważnym czynnikiem determinującym podjęte działania prewencyjne była strukturalna zmiana na rynku kakao polegająca na wprowadzeniu od 1 października 2020 r. stałej, dodatkowej opłaty (tzw. LID – „Living income differential”) w wysokości 400,00 USD, doliczanej do każdej tony ziarna kakaowego, co w przeliczeniu na miazgę kakaową daje wartość 500,00 USD na tonę.

Zarząd spółki na bieżąco monitoruje rozwój zagrożenia związanego z epidemią COVID-19.

Słodycze - szeroką ofertę kupna/sprzedaży znajdziesz w serwisie Giełda Rolna.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl