Zgodnie z art. 50 Traktatu Lizbońskiego państwo członkowskie, które podjęło decyzję o wystąpieniu z UE, notyfikuje o tym Radę Europejską. - W świetle wytycznych Rady Europejskiej, UE prowadzi negocjacje i zawiera z tym państwem umowę określającą warunki jego wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z UE. Traktaty unijne przestają mieć zastosowanie do tego państwa od dnia wejścia w życie umowy o jego wystąpieniu lub w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji o zamiarze wystąpienia z UE. Okres ten może zostać wydłużony jeśli Rada Europejska w porozumieniu z danym państwem członkowskim podejmie jednomyślnie taką decyzję. Do momentu opuszczenia UE przez dane państwo lub do momentu zakończenia ww. negocjacji, traktaty o funkcjonowaniu UE ciągle mają zastosowanie do tego państwa - mówi Jakub Olipra.

Jego zdaniem zgodnie z wypowiedzią premiera Wielkiej Brytanii, D. Camerona ewentualne działania prawne zmierzające do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE zostałyby podjęte niezwłocznie po wyniku referendum wskazującego na Brexit. - Uważamy, że ustalenie warunków umowy określającej warunki wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE jest skomplikowanym procesem, którego ukończenie najprawdopodobniej nie będzie możliwe w ciągu dwóch lat. Oznacza to, że Traktaty Unijne, w tym regulacje prawne pozwalające na swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału pomiędzy krajami UE będą obowiązywać Wielką Brytanię jeszcze przez kilka lat od ewentualnego podjęcia decyzji o Brexit w czwartkowym referendum. Dlatego też w mojej ocenie nie należy oczekiwać załamania relacji handlowych pomiędzy polskimi producentami żywności a jej importerami z Wielkiej Brytanii. Warunki prowadzenia biznesu w przypadku ewentualnego Brexitu nie zmienią się bowiem jeszcze przynajmniej przez kilka lat - dodaje ekspert.

I podkreśla, że istotny może być natomiast kanał kursu walutowego. - Uważamy, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE będzie bowiem oddziaływało w kierunku obniżenia jej potencjalnego wzrostu gospodarczego, co będzie prowadziło do spadku fundamentalnego kursu równowagi funta. W naszej ocenie Brexit skutkowałby również wzrostem globalnej awersji do ryzyka, co miałoby negatywny wpływ na kursy walutowe rynków wschodzących, w tym złotego. W naszej ocenie skala potencjalnego osłabienia walut regionu względem euro byłaby mniejsza niż w przypadku kursu funta wobec euro - mówi Jakub Olipra.

W efekcie jego zdaniem doszłoby do umocnienia złotego względem funta i pogorszenia konkurencyjności cenowej polskiej eksportu do Wielkiej Brytanii. - Dlatego też uważam, że kanał kursowy byłby jedynym czynnikiem wpływu Brexitu na polskich eksporterów żywności. Niemniej jednak biorąc pod uwagę bardzo silną konkurencyjność cenową polskiego eksportu żywności wpływ ewentualnego umocnienia złotego względem funta byłby w mojej ocenie ograniczony. Co więcej, osłabienie złotego względem euro oddziaływałoby w kierunku poprawy cenowej konkurencyjności polskiego eksportu do krajów strefy euro, co dodatkowo mogłoby skompensować niższy import polskiej żywności ze strony Wielkiej Brytanii - zapewnia Jakub Olipra.