Chodzi o wsparcie w ramach PROW 2007 - 2013 lub 2014 - 2020.

"Zgłoszenie takiego zdarzenia w odpowiednim terminie pozwoli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na całkowite lub częściowe zwolnienie beneficjenta z wykonania zaciągniętych zobowiązań, a w przypadku działań PROW 2007-2013, za zgodą Agencji zmianie może ulec również termin ich wykonania" - czytamy w komunikacie Agencji.

W tym celu trzeba złożyć w oddziale regionalnym lub biurze powiatowym ARiMR pisemny wniosek zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami. Takim dokumentem może być protokół z oszacowania szkód, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę.

W przypadku np. wsparcia otrzymanego na "modernizację gospodarstw rolnych" wniosek taki wraz z załącznikami trzeba złożyć w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku - dotyczy to PROW 2007-2013, a w przypadku PROW 2014-2020 - w ciągu 15 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.

Także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zadeklarowała pomoc w płaceniu składek przez poszkodowanych przez tegoroczne wichury i nawałnice.

"Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o udzielenie pomocy w opłacaniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, a także w formie morzenia ich w całości lub w części" - napisał prezes KRUS.

Wniosek można złożyć we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wnioski będą rozpatrywane w trybie uproszczonym w oparciu o protokoły z oszacowania strat, sporządzone przez odpowiednie komisje powołane przez wojewodę.

KRUS poinformował, że można ubiegać się o zmianę warunków dotychczas przyznanych ulg w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników - np. poprzez zmianę terminu spłaty raty.