Największy udział w przychodach Grupy Kapitałowej stanowiły przychody segmentu merchandising, które w I kwartale 2016 roku kształtowały się na poziomie 24 017 mln zł. Grupa osiągnęła wzrost sprzedaży również w segmencie outsourcingu sił sprzedaży. Wartość sprzedaży oraz wzrost w stosunku do I kwartału 2015 roku wyniósł 5 496 mln zł (+4,6 %).

Wyniki zrealizowane w I kwartale 2016 roku potwierdzają, że strategia przyjęta przez ASM Group polegająca na długookresowej budowie i wartości spółki jest konsekwentnie przez nas realizowana – mówi Marcin Skrzypiec, prezes zarządu ASM Group. Strategia zakłada zarówno konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej w obszarze kompleksowych usług wsparcia procesów sprzedaży za sprawą przejęć podmiotów w Polsce, jak i rozszerzenie zasięgu terytorialnego działalności Grupy Kapitałowej przez ekspansję na kolejne rynki zagraniczne w wybranych krajach europejskich – dodaje Skrzypiec.