Zgodnie z informacją Komisji, aby zrekompensować część wzrostu kosztów nawozów, kwalifikujący się beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy w wysokości do 53,5 euro, czyli 250 zł na hektar gruntów rolnych, oraz do 107 euro, czyli 500 złotych na hektar użytków zielonych i pastwisk. Górnym pułapem pomocy będzie kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów. W ramach programu pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich.

Pomoc dla rolników do końca roku

Pomoc będzie dostępna dla rolników prowadzących działalność w Polsce, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami - sprecyzowała Komisja.

Jak zaznaczyła KE, program zgłoszony przez polski rząd został uznany za zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych, które przewidują m.in, że pomoc nie przekracza 35 tys. euro na beneficjenta, oraz zostanie przyznana najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.