Ministerstwo Rolnictwa informuje o przygotowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Został on skierowany do organizacji społecznych z prośbą o zaopiniowanie.

Projekt ten przewiduje wprowadzenie następujących zmian (ze skutkiem od 2017 r.):

1) wprowadzenie zasady przyznawania płatności związanej z produkcją w sektorze buraków cukrowych do całkowitej powierzchni upraw buraków cukrowych objętej umową (a nie tylko do powierzchni upraw buraków kwotowych) – w celu dostosowania uregulowań dotyczących tej płatności w związku ze zniesieniem kwotowania produkcji cukru w Unii Europejskiej,

2) zniesienie 75-hektarowego limitu powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych w gospodarstwie, do której może być przyznana płatność związana z produkcją – ma to stworzyć warunki sprzyjające produkowaniu dużych, jednolitych partii surowca, na które zgłaszają zapotrzebowanie zakłady produkcji pasz,

3) wprowadzenie wymogu zawarcia umowy na uprawę lub przetwarzania lnu we własnym zakresie jako warunku przyznania płatności do lnu – dzięki czemu wsparcie będzie silniej ukierunkowane na towarową produkcję lnu,

4) zmiana okresu przetrzymywania owiec z obecnego okresu obejmującego dzień złożenia wniosku oraz okres od 20 października do 20 listopada na okres obejmujący 30 dni od dnia złożenia wniosku – co zapewni ujednolicenie okresu przetrzymywania w odniesieniu do wszystkich gatunków zwierząt objętych płatnościami związanymi z produkcją oraz ułatwi zarządzanie stadem owiec przez rolników wnioskujących o wsparcie do owiec.

Więcej w serwisie farmer.pl