Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w lutym br. do 13,0% głównie za sprawą czynników sezonowych. Po wyeliminowaniu ich wpływu stopa bezrobocia wyniosła 12,5% i wzrosła o 0,2 pkt proc. m/m. Skala wzrostu bezrobocia w lutym była więc znacznie mniejsza niż w styczniu, podało Biuro w raporcie opublikowanym w środę.

"W kolejnych miesiącach niekorzystne działanie czynników o charakterze sezonowym - wyjątkowo silne tej zimy - będzie słabło. Dodatkowym czynnikiem powodującym okresowy wzrost bezrobocia w ostatnich dwóch miesiącach była zmiana zasad wypłacania wysokości zasiłków dla bezrobotnych" - czytamy w dokumencie.

BIEC zauważa, że na rynku pojawia się coraz więcej możliwości zatrudnienia, a liczba ofert pracy kierowanych do urzędów pracy wzrosła o 20 tys. w porównaniu do miesiąca poprzedniego, co stanowi 27% wzrost w ujęciu miesięcznym i 28% wzrost w ujęciu rocznym.

"Tendencje te obserwujemy już od kilku miesięcy, co wskazuje, że wynikają one nie tylko z nadchodzącego sezonowego ożywienia, ale także z poprawy koniunktury gospodarczej. Zauważa się również wzrost zapotrzebowania na inne zawody, dla których liczba ofert w okresie dekoniunktury była bardzo niska" - napisało BIEC.

Analitycy Biura oceniają, że na wzrost zapotrzebowania na pracowników wskazują również badania koniunktury. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH w przemyśle przetwórczym wzrosła w ujęciu miesięcznym o 3,7 punktu (w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 28 punktów). Poprawa sytuacji ma związek z pozytywnym oddziaływaniem czynników zarówno o charakterze sezonowym, jak i cyklicznym.

"Oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące najbliższej przyszłości są coraz bardziej optymistyczne. W lutym odnotowano wzrost zatrudnienia. Wskaźnik oceny sytuacji kadrowej przedsiębiorstw przemysłowych wzrósł o 8 punktów. Zatrudniać zamierzają przede wszystkim firmy prywatne" - czytamy też w raporcie.

W lutym odnotowano niewielki, bo 5-proc. wzrost liczby bezrobotnych wyrejestrowanych z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. Pracę znalazło zaledwie o 4 tys. więcej bezrobotnych niż w styczniu 2010 roku.

"Stopa odpływu bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy, a więc stosunek bezrobotnych podejmujących zatrudnienie do ogółu bezrobotnych na koniec miesiąca poprzedniego wykazuje od września 2009 tendencję malejącą. W lutym 2010 roku wyniosła ona 3,42% w porównaniu do 6,49% we wrześniu 2009 i 3,51% w lutym 2009 roku" - podsumowano w raporcie.