Według sondażu CBOS w ciągu ostatniego miesiąca nastąpił dalszy niewielki spadek odsetka badanych uważających, że ogólna sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku (z 17 proc. do 15 proc.). Nie zmieniła się natomiast liczba tych, którzy uważają, że sytuacja w kraju idzie w złym kierunku.

W ocenie CBOS obecne oceny sytuacji w Polsce należą do najgorszych od ponad dziewięciu lat. Porównywalne oceny zostały odnotowane w marcu i kwietniu 2004 roku, a więc tuż po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej.

Ponad połowa respondentów (53 proc.) określa sytuację na polskiej scenie politycznej jako złą, jedna trzecia (33 proc.) jako przeciętną, a tylko co szesnasty badany (6 proc.) wyraża zadowolenie z jakości życia politycznego w kraju, a 8 proc. nie miało na ten temat zdania.

Z badań CBOS wynika, że w niewielkim stopniu poprawiły się oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. Liczba pozytywnych opinii w tym względzie zwiększyła się z 13 proc. do 15 proc. W dalszym ciągu jednak zdecydowanie przeważa krytycyzm - niemal połowa ankietowanych (46 proc., spadek o 2 punkty proc.) uważa, że kondycja ekonomiczna kraju jest zła. W ocenie 34 proc. badanych jest ona ani dobra, ani zła, a 5 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej sprawie.

Minimalnie lepsze niż przed miesiącem - jak podkreśla CBOS - są oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Nadal mniej więcej co ósmy respondent (12 proc.) negatywnie ocenia jakość życia swojej rodziny, natomiast ponadtrzykrotnie większą grupę stanowią ci, którzy wyrażają zadowolenie (43 proc., wzrost o 2 punkty proc.). Liczba osób twierdzących, że im i ich rodzinom żyje się przeciętnie, zmniejszyła się z 47 proc. do 45 proc.

Według badań CBOS ostatni miesiąc przyniósł również znaczący wzrost odsetka osób zadowolonych z sytuacji w zakładach pracy, w których są zatrudnieni. Ponad połowa pracujących (54 proc.) (wzrost o 6 punktów proc.) uważa, że kondycja ich firm jest dobra, nieco ponad jedna czwarta (27 proc., spadek o 7 punktów proc.) określa ją jako przeciętną, a niemal co piąty (18 proc., wzrost o 2 punkty proc.) jest z niej niezadowolony.

Prognozy ogólnej sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku są w ostatnich miesiącach dość stabilne. Jej pogorszenia spodziewa się, podobnie jak w kwietniu, niemal dwie piąte Polaków (38 proc.). Prawie połowa (48 proc., wzrost o 2 punkty proc.) uważa, że się ona nie zmieni, a tylko mniej więcej co czternasty (7 proc.) oczekuje poprawy.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 9-15 maja tego roku na liczącej 1101 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.