"W kolejnych kwartałach powinniśmy obserwować rosnącą świadomość przedsiębiorców odnośnie możliwości wykorzystania środków naprawczych zapewnionych przez nowe prawo restrukturyzacyjne i tym samym stopniowo zwiększającą się liczbę postępowań restrukturyzacyjnych, zwłaszcza że sanacja przedsiębiorstwa ma pierwszeństwo przed postępowaniem upadłościowym. Niemniej jednak, uwzględniając wymieniony powyżej wpływ zmian legislacyjnych na liczbę upadłości i restrukturyzacji, należy zauważyć, że sytuacja mikroekonomiczna w Polsce ulega dalszej poprawie" - napisano w komentarzu do raportu.

"Polska gospodarka pozostaje zależna od sytuacji globalnej i nastrojów na rynkach zagranicznych, gdzie wystąpienie ewentualnych zawirowań może mieć negatywny wpływ na poziom lokalnego wzrostu gospodarczego i tym samym otoczenie makroekonomiczne, w jakim działają polskie przedsiębiorstwa. Spodziewamy się jednak, że sytuacja gospodarcza i klimat dla biznesu pozostaną w Polsce sprzyjające, a ten rok zakończy się spadkiem upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw o 4 proc." - dodano.

Coface podkreśla, że od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy dotychczasowe przepisy w prawie upadłościowym.

"Wprowadzono nowe prawo restrukturyzacyjne. Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego, oprócz zaspokojenia wierzycieli, jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli" - napisano w wyjaśnieniu.

"Istotną zmianą jest także fakt, że w obecnym prawie, postępowaniu restrukturyzacyjnemu podlegają zarówno firmy niewypłacalne, jak i zagrożone niewypłacalnością, w związku z tym nowe statystyki pokazują nie tylko liczbę bankrutów, ale także firm zagrożonych bankructwem. Wcześniej obowiązujące prawo umożliwiało ogłoszenie upadłości układowej tylko wobec firmy faktycznie niewypłacalnej" - dodano.

Ponadto, z raportu Coface wynika, że w I kwartale 2016 r. sądy wydały 136 postanowień upadłościowych i restrukturyzacyjnych polskich przedsiębiorstw, co oznacza spadek o 26 proc. rdr.

"Pomimo że tegoroczny spadek liczby postanowień upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw o 26 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku wydaje się wynikiem imponującym, to jednak w większości spowodowany jest zmianami w polskim prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym" - dodano.