- W całym horyzoncie naszej prognozy zakładamy, że inflacja będzie kształtowała się w łagodnym trendzie spadkowym. Oczekujemy, że w 2020 r. wyniesie ona 3,4%, podczas gdy w 2021 r. obniży się do 1,7%. Uważamy, że w najbliższych kwartałach w kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływać będą niższe dynamiki cen żywności oraz spadek inflacji bazowej - podają analitycy w opracowaniu AGROMapa.

Pandemia COVID-19 doprowadziła do pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Trudna sytuacja finansowa firm oddziałuje w kierunku wolniejszego wzrostu wynagrodzeń, spadku zatrudnienia oraz zwiększenia stopy bezrobocia. Efekt ten został jednak w istotnym stopniu złagodzony przez programy pomocowe uruchomione przez polski rząd. - W konsekwencji podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą stopa bezrobocia w Polsce nie osiągnie dwucyfrowego poziomu. Uważamy, że na koniec 2020 r. wyniesie ona 7,5%, a w 2021 r. spadnie do 6,1%. Z kolei wynagrodzenia wzrosną w 2020 r. o 4,5% r/r i 3,0% w 2021 r. - czytamy.

Analitycy CA uważają, że w warunkach inflacji kształtującej się poniżej celu w średnim okresie oraz niskiej aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw RPP będzie utrzymywać łagodną politykę pieniężną przez dłuższy czas. Dynamika PKB będzie kształtowała się jednak powyżej ścieżki zaprezentowanej w lipcowej projekcji NBP. Tym samym uważają, że maleje prawdopodobieństwo zastosowania niekonwencjonalnych działań w polityce pieniężnej.

- Uważamy, że EUR/PLN obniży się do 4,37 na koniec br. ze względu na spadek globalnej awersji do ryzyka oraz wyceniane przez inwestorów w coraz większym stopniu ożywienie gospodarcze w Polsce i na świecie wspierane przez luźną politykę fiskalną i pieniężną. W przyszłym roku łagodna aprecjacja złotego utrzyma się (spadek EUR/PLN do 4,33 na koniec 2021 r.) - dodają.