Główną przyczyną silnego obniżenia tempa wzrostu produkcji pomiędzy sierpniem a wrześniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2016 r., podczas gdy w wrześniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się we wrześniu o 1,2% m/m - informuje Krystian Jaworski, Starszy Ekonomista Credit Agricole.

Dodaje, że w strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje spadek dynamiki produkcji w kategorii "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” z 23,3% r/r w sierpniu do 2,5% we wrześniu, co przyczyniło się do spadku dynamiki produkcji ogółem o 1,3 pkt. proc. we wrześniu. Była to korekta po silnym wzroście dynamiki w tej kategorii odnotowanym we wrześniu.

- Podobnie jak w poprzednich miesiącach mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji zarówno w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (12,8% r/r we wrześniu), "pozostały sprzęt transportowy” (7,4%), "urządzenia elektryczne” (6,8%), "meble” (6,7%)), jak i działach powiązanych z branżą budowlaną ("metale” (15,6% r/r), "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (9,9%)) - podaje Krystian Jaworski.

- Opublikowane w tym tygodniu wyniki badania koniunktury (tzw. Szybki Monitoring NBP) wskazały na spadek zapasów przedsiębiorstw w III kw. Luka zapasów zdefiniowana jako różnica pomiędzy odsetkiem przedsiębiorstw zgłaszających zbyt mały poziom zapasów i odsetkiem firm uważających, że ich zapasy są za duże wyraźnie zwiększyła się w III kw. i po raz pierwszy w historii badań (tj. od 2000 r.) przyjęła wartość dodatnią. Spadek bufora zapasów wyrobów gotowych przy utrzymującym się jednocześnie wysokim stopniu wykorzystania mocy produkcyjnych wskazuje na rosnące ograniczenia podażowe w polskim przemyśle. Uważamy, że te ograniczenia będą czynnikiem hamującym wzrost produkcji przemysłowej w najbliższych miesiącach - dodaje ekspert.

- W całym III kw. średnia dynamika produkcji przemysłowej zwiększyła się do 6,3% wobec 4,3% w II kw., podczas gdy dynamika produkcji budowlano-montażowej wzrosła do 19,4% wobec 8,4%. Dzisiejsze dane stanowią wyraźne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w III kw. 2017 r. (wzrost do 4,3% r/r wobec 3,9% r/r w II kw.) - mówi Jaworski.

Kiepska pogoda wsparła sprzedaż detaliczną

- Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu do 8,6% r/r wobec 7,6% w sierpniu, co było powyżej naszej prognozy, zgodnej z konsensusem rynkowym (7,9%). Realna dynamika sprzedaży detalicznej wzrosła we wrześniu do 7,5% r/r z 6,9% w sierpniu. Przyspieszenie wzrostu sprzedaży było spowodowane głównie sezonowym zwiększeniem zakupów odzieży i obuwia z kolekcji jesienno-zimowej, które w tym roku nastąpiło wcześniej w związku z wyjątkowo chłodnym wrześniem (liczona w cenach stałych dynamika sprzedaży w tej kategorii wzrosła do 32,3% r/r z 17,3% r/r w sierpniu) - informuje ekspert.

- Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach roczna dynamika sprzedaży ulegnie stopniowemu obniżeniu, do czego przyczyni się efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy związany z wypłatą środków w ramach programu Rodzina 500+. Czynnikiem wspierającym sprzedaż detaliczną w IV kw. będzie obniżenie wieku emerytalnego (por. MAKROmapa z 11.09.2017) - prognozuje ekonomista Credit Agricole.

Dodaje, że w całym III kw. sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się o 7,1% wobec wzrostu o 6,7% w II kw., co stanowi ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w III kw. zmniejszyło się do 4,2% r/r wobec 4,9% r/r w II kw. br.

- Opublikowane dziś dane są w naszej ocenie lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji - podsumowuje Krystian Jaworski.