• Najsilniejsze tendencje konsolidacyjne wystąpiły w przetwórstwie mięsa, przetwórstwie mleka oraz w produkcji wyrobów piekarskich i mącznych - wynika z raportu Banku Pekao SA.
  • Zapraszamy do bezpłatnego pobrania raportu Banku Pekao SA pt. "Konsolidacja polskiej branży spożywczej na tle UE. Czy trudne otoczenie geopolityczne i ekonomiczne przyspieszy wzrost koncentracji sektora?"
  • Załącznik do pobrania znajduje się pod artykułem.

Rosnąca koncentracja branży spożywczej

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A, tłumaczy w raporcie banku Pekao SA, że rosnąca koncentracja branży wyraża się także w postępującym procesie „budowania masy”, tzn. we wzroście przeciętnej skali działalności firm.

- O ile w roku 2010 przeciętna duża firma generowała nieco ponad 300 mln złotych obrotów rocznie, o tyle w 2020 r. było to już blisko 600 mln. Oczywiście wzrost ten wynikał częściowo z długoterminowego trendu wzrostowego cen żywności - czytamy w raporcie.

- Biorąc jednak pod uwagę fakt, że średnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego w latach 2010-2020 wzrosły o około 22%, a w tym samym czasie średnie przychody na 1 firmę dużą zwiększyły się o ponad 75% można stwierdzić, że zdecydowana większość przyrostu jednostkowych obrotów była efektem wzrostu skali działalności firm. Warto zauważyć, że także w pozostałych dwóch klasach wielkości miał miejsce wyraźny wzrost przeciętnych przychodów generowanych przez pojedynczą firmę, przy czym w grupie firm średnich wyniósł on blisko 80% - podaje w raporcie Paweł Kowalski.

Branża tłuszczowa ma wysoki poziom koncentracji

Według raportu obecnie za najsilniej skoncentrowany segment polskiej branży spożywczej można uznać przemysł tłuszczowy (PKD 10.4). W 2020 r. aż 66% obrotów tego segmentu3 przypadło na trzy duże (250 i więcej pracowników) sklasyfikowane w nim firmy. W 2021 r. jeden z tych podmiotów „przeniósł się” do grupy firm średnich.

Branża tłuszczowa cechowała się jednak wysokim poziomem koncentracji jeszcze przed 2010 rokiem i w ostatniej dekadzie jej sytuacja w tym zakresie nie uległa już znaczącej zmianie. Spośród innych segmentów o wysokiej koncentracji można mówić w przypadku przetwórstwa ryb (blisko 80% obrotów przypadających na 13 dużych firm) oraz produkcji pasz i karm (61% przychodów segmentu generowanych przez 10 dużych firm). Teoretycznie wysokim udziałem (78%) dużych firm w przychodach cechuje się także przetwórstwo mleka. Jednak w tym przypadku sama grupa dużych firm jest wciąż obszerna (blisko 40 podmiotów).

Obok bezpośredniej czołówki wiodących graczy (udział TOP 5 firm z tej branży można szacować na około 40%) w mleczarstwie istnieje zatem liczne i wewnętrznie rozdrobnione grono przedsiębiorstw o zatrudnieniu co prawda przekraczającym 250 osób (zatem formalnie dużych), jednak o wciąż dość mocno ograniczonej jednostkowej skali działalności.