Gwarancja właściwych warunków temperaturowych jest jednym z najistotniejszych elementów bezpieczeństwa produktów zarówno w procesie składowania, jak i transportu. Jej realizacja jest możliwa dzięki połączeniu szeregu elementów, począwszy od odpowiedniego wyposażenia, poprzez stosowne procedury, aż po wykwalifikowany personel.

Magazyny przygotowane do składowania produktów wymagających kontrolowanych warunków wyposażone są w urządzenia klimatyzacyjno-grzewcze, pozwalające na utrzymanie stałej temperatury. Dodatkowo posiadają one systemy informatyczne i urządzenia kontrolno-pomiarowe, które monitorują temperaturę i wilgotność w sposób ciągły oraz pozwalają na szybką reakcję w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek odchyleń. Bardzo istotnym elementem są systemy alarmowe, zarówno komunikaty mailowe i SMS-owe do osób odpowiedzialnych za utrzymanie odpowiednich warunków, jak i sygnały dźwiękowe i świetlne powalające pracownikom na szybką reakcję. Dodatkowym elementem są opracowane wcześniej plany awaryjne, gotowe scenariusze postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji krytycznej, które pozwalają na natychmiastową, i co ważniejsze, skuteczną reakcję – wyjaśnia Olga Miedziak, Dyrektor ds. Zapewniania Jakości i Zgodności Procesów w DSV Solutions. Magazyny utrzymujące kontrolowaną temperaturę są dodatkowo mapowane temperaturowo w okresach zimowych i letnich w celu właściwego rozmieszczenia termohigrometrów. Pozwala to na rozpoznanie krytycznych punktów w obszarze składowania tzn. najchłodniejszych i najcieplejszych miejsc w magazynie. Ważnym elementem jest również wyposażenie w agregat prądotwórczy, który w przypadku włączeń prądu ogranicza ryzyko pogorszenia się warunków środowiskowych.

W przypadku dystrybucji kluczowym elementem jest odpowiednio dobrany środek transportu, wyposażony we właściwe instalacje utrzymujące założone warunki środowiskowe oraz stały monitoring wykonywany przez kierowcę zapewniajacy możliwość szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia odchyleń.

Środki transportu, zwłaszcza do przewozu produktów leczniczych wymagających kontrolowanej temperatury również są mapowane, w celu poznania rozkładu temperatury w naczepie oraz właściwego rozmieszczenia urządzeń kontrolno-pomiarowych. Dodatkowym zabezpieczeniem są również tzw. datalogery umieszczane bezpośrednio na produktach, których odczyt również potwierdza prawidłowe warunki przewozu. Bardzo ważny jest także dobór samego środka transportu oraz planowanie tras, ograniczające czas przewozu oraz ryzyko wystąpienia odchyleń – dodaje Olga Miedziak, DSV Solutions.

Wyzwanie stanowi również czas transportu oraz konieczność zapewnienia odpowiednich warunków temperaturowych, zwłaszcza w skrajnych warunkach zewnętrznych. Pojazdy wykorzystywane w procesie transportu wymagającego kontrolowanych warunków każdorazowo muszą nadawać się do takiego zastosowania i stanowić skuteczne zabezpieczenie przed warunkami, które mogłyby wpłynąć na jakość lub bezpieczeństwo produktów.

Dla środka transportu czujniki temperatury rejestratora powinny być umieszczone w miejscu pozwalającym na obiektywny odczyt temperatury z powierzchni ładunkowej, pozwalający na rejestrowanie temperatury w określonych interwałach czasowych oraz przeprowadzone mapowanie temperatury w reprezentatywnych warunkach, z uwzględnieniem wahań sezonowych. Nie możemy także zapominać o roli kierowcy, który w sposób ciągły powinien być szkolony, zwłaszcza z procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych – mówi Olga Miedziak, DSV Solutions.

W zakresie systemów informatycznych WMS/TMS do zapewnienia bezpieczeństwa konieczna jest właściwe przygotowanie dokumentacji. Musi ona zawierać między innymi wyraźnie zaznaczone warunki w jakich produkt ma być przewożony i składowany. W czym jeszcze wspomaga operatora system informatyczny?

System WMS musi posiadać możliwość zarządzania statusami produktów. W przypadku zarejestrowania odchylenia lub sytuacji awaryjnej mamy dzięki temu możliwość zablokowania produktu uniemożliwiając jego wydanie do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Bardzo istotnym elementem są także systemy informatyczne monitorujące warunki przechowywania i transportu, które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa produktów. Monitorowanie temperatury i wilgotności odbywa się w sposób ciągły, a właściwe ustawienie parametrów interwencyjnych oraz sposób ich komunikowania za pośrednictwem np. maila, smsa, sygnału dźwiękowego oraz wizualnego, pozwala na podjęcie natychmiastowych działań w przypadku zarejestrowania przekroczeń temperatury – wyjaśnia Olga Miedziak, DSV Solutions.

DSV specjalizuje się w składowaniu i transporcie produktów wymagających temperatury 15-25 stopni Celsjusza oraz zimnego łańcucha 2-8 stopni Celsjusza, a także w transporcie produktów głęboko mrożonych. Klienci korzystają z szerokiego zakresu usług logistyki kontraktowej szczególnie w branżach farmaceutycznej, spożywczej oraz FMCG. Poza obsługą rynku krajowego DSV obsługuje również rynki europejskie, Kraje Bałtyckie, Ukrainę, Rosję oraz Kraje byłego Związku Radzieckiego m.in. Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię, Tadżykistan, Uzbekistan i Turkmenistan.