- Systematycznie zwiększamy wartość portfela zamówień dbając o marżowość zleceń. Sprawdzony model działania pozwala nam na bieżące realizowanie popytu zgłaszanego przez naszych partnerów. Zachowujemy optymizm w odniesieniu do kolejnych kwartałów i osiąganych rezultatów. Spodziewamy się rosnącej liczby przetargów na zagospodarowanie odpadów poprocesowych w ślad za rosnącymi wymogami legislacyjnymi określającymi naszą branżę - komentuje Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu.

W samym III kwartale spółka miała wg. szacunków 11,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 4,5 mln zł EBIT oraz 3,6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 50,3 proc., 52,5 proc., 58,42 proc.

Należy pamiętać, że biznes Geotransu ma charakter kontraktowy, cechuje go wysoka zmienność kwartał do kwartału, jak również rok do roku. Priorytetem zarządu jest wzrost skali działania, co obrazują aktualne wyniki finansowe.

Rozwojowi spółki sprzyja otoczenie legislacyjne. Mowa m.in. o wdrażanych przepisach prawa, których celem jest ograniczenie szarej strefy na rynku odpadów, co z kolei przekłada się na wzrost liczby przetargów i wolumenu. Ponadto, należy wskazać na utrzymujący się od kilku lat wzrost cen odbioru i przetwarzania nieczystości. Wolumeny odpadów na rynku krajowym są znaczące. W 2018 r. w Polsce wyprodukowano 12,5 mln ton odpadów komunalnych. Średnioroczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2015-18 wyniósł 5 proc. Rocznie do zagospodarowania jest 3 mln ton komunalnych osadów ściekowych oraz 20 mln ton ubocznych produktów spalania węgla.

Zgodnie z niedawno ogłoszoną strategią na lata 2020-2024 jednym z filarów rozwoju firmy jest pozyskanie instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów. W pierwszym etapie do końca 2021 r. powstanie do trzech instalacji, a nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 30 mln zł. Część środków w wysokości około 16 mln zł Geotrans zamierza pozyskać z emisji akcji serii C. Akcjonariusze spółki we wrześniu bieżącego roku upoważnili zarząd do emisji do 499.999 akcji.

Spółka aktualnie nie odczuwa znaczących zagrożeń dla prowadzonej działalności w związku z pandemią COVID-19. Wręcz przeciwnie – ze strony klientów, głównie oczyszczalni ścieków, spotyka się z pozytywną presją na szybszą realizację kontraktów. Ponadto, wszystkie bieżące zlecenia są realizowane w normalnym trybie, a spółka nie notuje opóźnień płatnościach.