Objęcie nowych akcji imiennych serii D nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia przez spółkę PDH Polska S.A. oferty spółce na objęcie akcji z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, z terminami wniesienia wpłat: 23 500 000 zł do dnia 1 marca 2018 roku; 70 500 000 zł do dnia 1 września 2018 roku.