- W I kwartale 2016 roku popyt na nawozy mineralne w kraju był zbliżony do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wpływ na to miały nadal utrzymujące się niskie notowania cen płodów rolnych,
wyczekiwanie sektora rolnego na spadki cen nawozów oraz opóźnienia w realizowaniu płatności bezpośrednich przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiana popytu, podobnie jak w przypadku I kwartału 2015 roku uległa systematycznej poprawie w marcu wraz z nadejściem terminu aplikacji pierwszej dawki azotu. Nie odnotowano problemów z dostępnością asortymentu nawozów na rynku. Ceny nawozów azotowych były niższe niż w roku ubiegłym, a w kolejnym kwartale mogą utrzymywać się na porównywalnym poziomie - czytamy w raporcie spółki.

Sytuacja w Europie Zachodniej miała bardzo podobny przebieg do tej obserwowanej w kraju. Na rynek nawozów azotowych miała wpływ sytuacja na światowym rynku mocznika i spadkowy trend jego notowań, co w opinii sektora rolnego przełoży się na spadek cen nawozów saletrzanych w Europie - informuje spółka w komunikacie.