Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: „W pierwszej połowie roku, naznaczonej skutkami Covid-19, zespoły ID Logistics były szczególnie dumne z tego, że w samym środku kryzysu mogły odpowiedzieć na podstawowe potrzeby logistyczne w krajach najbardziej nim dotkniętych. ID Logistics umożliwiło też klientom szybkie wznowienie działalności. W tym bezprecedensowym czasie Grupa odnotowała wzrost biznesu i wyników operacyjnych. Pierwsza połowa roku pokazała też odporność naszego modelu biznesowego i elastyczność całej organizacji. Zróżnicowane portfolio klientów, wysoka jakość partnerstw, zrównoważony i międzynarodowy zasięg oraz zaangażowanie zespołów okazały się być decydującymi atutami w przezwyciężaniu tego kryzysu”.

Zaangażowanie w działania przeciw pandemii
Wobec kryzysu zdrowotnego Grupa ID Logistics wyznaczyła sobie trzy główne priorytety:
• zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom poprzez zagwarantowanie warunków pracy spełniających najwyższe standardy zdrowotne i bezpieczeństwa,
• wspieranie klientów i ich potrzeb, niezależnie od tego, czy wolumeny obsługiwanych towarów rosły (magazyny dedykowane dystrybucji żywności, środków medycznych i higienicznych oraz e-commerce), były ograniczone lub firmy wstrzymały działalność,
• utrzymanie płynności i struktury finansowej Grupy.
Ich realizacja zapewniła Grupie zachowanie pełnej ciągłości usług i operacji.

Pierwsze sześć miesięcy - wzrost przychodów

W pierwszej połowie roku Grupa ID Logistics osiągnęła przychody w wysokości 776,6 mln EUR (wzrost o 4,3 proc., 2 proc. w ujęciu like- for-like).
We Francji, rynku macierzystym, sprzedaż wyniosła 344,1 mln EUR, niewiele mniej (-1,4 proc.) niż rok wcześniej. Po dobrym wzroście na początku roku (3,5 proc. w I kw.), w II kwartale, naznaczonym już wpływem lockdownu, odnotowano spadek o 5,9 proc.
Z kolei przychody z działalności na rynkach międzynarodowych wyniosły 432,5 mln EUR i wzrosły o 9,4 proc. w porównaniu z ub.r. Wynik ten uwzględnia niekorzystny wpływ kursów wymiany walut, szczególnie w Ameryce Łacińskiej, zmiany związane z zakończeniem działalności w RPA (wrzesień 2019) oraz konsolidację z Jagged Peak w USA. Wyłączając te pozycje, przychody w I półroczu wzrosły o 5,4 proc. Podobnie jak we Francji, po bardzo dobrych wynikach odnotowanych w I kwartale (wzrost o 11,2 proc.), ze względu na kryzys Covid-19 w kolejnym okresie nastąpiło już spowolnienie (-0,2 proc.).
W pierwszej połowie roku Grupa uruchomiła 10 nowych magazynów (3 we Francji i 7 na świecie), zgodnie z przyjętym planem biznesowym.

Bieżący wynik operacyjny

Dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi klientów, zrównoważonemu zasięgowi geograficznemu oraz zaangażowaniu zespołów, Grupa ID Logistics poprawiła bieżący wynik operacyjny do 20,1 mln EUR na dzień 30 czerwca 2020 r. (wobec 19,5 mln EUR na 30.06.2019) oraz utrzymała stabilną marżę operacyjną na poziomie 2,6 proc. Skutki kryzysu zdrowotnego w Hiszpanii zrównoważyły wyniki osiągnięte w Niemczech, Holandii i Rosji, gdzie odnotowano wzrost wydajności niedawno rozpoczętych projektów. Korzystny wpływ miał też proces integracji w USA.

Grupa ID Logistics w Polsce

ID Logistics konsekwentnie umacniało swoją pozycję na polskim rynku usług logistyki kontraktowej. W ciągu ostatnich 10 miesięcy operator uruchomił 6 centrów dystrybucyjnych o łącznej powierzchni ponad 190 tys. mkw., a zespół wzmocniło ponad 1500 nowych pracowników. Firma rozszerzyła też współpracę z klientami i podpisała nowe kontrakty na zarządzanie operacjami magazynowymi.

„Mimo drastycznych zmian w związku z obecnością COVID 19 oraz sytuacji wymuszającej na nas szybką reakcję i dostosowanie się do nowej poniekąd rzeczywistości, także w Polsce udaje nam się realizować nasze długoterminowe plany dotyczące dalszego rozwoju. Najbliższe 12 miesięcy zapowiada się niezmiennie bardzo aktywnie – jesteśmy skupieni na wdrożeniach nowo pozyskanych projektów, których rozpoczęcie operacyjne planowane jest na drugą połowę roku 2021. Perspektywy rozwoju w ciągu kolejnych dwóch, trzech lat też są bardzo obiecujące” – zapowiada Sylwia Dunn, business development Director, ID Logistics Polska.

ID Logistics zamierza kontynuować przyjęty kierunek rozwoju, jednocześnie monitorując rozwój sytuacji związanej z kryzysem Covid-19. Grupa szczególną uwagę zwróci na zaplanowane w 2020 roku otwarcia nowych magazynów (łącznie 15), wzrost produktywności już rozpoczętych projektów i wsparcie klientów. Po potwierdzeniu podczas kryzysu działania modelu biznesowego, Grupa ID Logistics jest teraz gotowa, aby wykorzystać nowe możliwości, wynikające z rozwoju handlu elektronicznego, relokacji przemysłu w Europie oraz wzmocnienia usług outsourcingowych i koncentracji sektora.