Tak jak we wcześniejszych, analogicznych okresach roku, ID Logistics po raz kolejny odnotował rekordowo silny wzrost wszystkich wskaźników finansowych. Dobre wyniki sprzedażowe i finansowe, które osiągnęliśmy w pierwszej połowie 2022 roku, są efektem wzrostu organicznego, umiejętności wspierania klientów oraz trzech ostatnich przejęć. ID Logistics jest dobrze przygotowany do osiągnięcia rentownego wzrostu w drugiej połowie 2022 roku

- mówi Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics

 Półrocze wzrostu przychodów

ID Logistics zakończył pierwszą połowę roku z przychodami na poziomie 1,18 mld euro i wzrostem o 32,2%.

Wyniki te obejmują efekt przejęcia GVT w krajach Beneluksu, Colisweb we Francji i Kane Logistics w USA, a także korzystnego wpływu kursów walut. Po wyłączeniu tych pozycji, półroczny wzrost przychodów utrzymuje się na wysokim poziomie, o 15,3% w ujęciu like-for like.

- We Francji, rynku macierzystym, ID Logistics odnotował wzrost przychodów o 12,3% do 422,9 mln euro. Wyłączając efekt konsolidacji Colisweb, firmy przejętej w styczniu 2022 r., wzrost wyniósł 6,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

- Na rynkach międzynarodowych ID Logistics odnotował mocny wzrost przychodów, o 46,7% do 757,7 mln euro. Wynik ten uwzględnia nabycie GVT w krajach Beneluksu w grudniu 2021 r. oraz Kane Logistics, przejętej 31 marca br. w USA. Po wyłączeniu pozytywnego efektu konsolidacji i kursów wymiany walut w pierwszej połowie roku, wzrost przychodów wyniósł 21,9% w ujęciu like-for-like.

 Wzrost podstawowego dochodu operacyjnego

Grupa ID Logistics poprawiła rentowność operacyjną, przy czym podstawowy dochód operacyjny zwiększył się o 52,7% do poziomu 42,3 mln euro (w pierwszej połowie 2021 r. wynosił 27,7 mln euro). To stanowi bazową marżę operacyjną na poziomie 3,6% i przekłada się na wzrost o 50 punktów bazowych:

- We Francji podstawowy dochód operacyjny wzrósł do 16,9 mln euro. Poprawa o 40 punktów bazowych wynika ze wzrostu produktywności projektów rozpoczętych w 2021 r. oraz integracji z Colisweb.

- Na rynkach międzynarodowych Grupa odnotowała gwałtowny wzrost podstawowego dochodu operacyjnego do 25,4 mln euro wobec 14,2 mln euro w pierwszej połowie 2021 r. Wzrost o 70 punktów bazowych do 3,4% był możliwy dzięki przejęciom (6 miesięcy w przypadku GVT a Kane Logistics od 1 kwietnia 2022 r.) oraz zwiększeniu produktywności projektów rozpoczętych w 2021 r.

Zysk netto za I półrocze 2022 r. obejmuje koszty akwizycji w wysokości 2,2 mln euro w kosztach trwałych oraz wzrost kosztów finansowych o 4,7 mln euro, związanych z finansowaniem ostatnich przejęć i inwestycji operacyjnych wynikających z uruchomienia nowych magazynów.

Ogólnie, udział Grupy w zysku netto za pierwsze półrocze wyniósł 18,3 mln EUR, o 41,9% więcej niż w I półroczu ub.r.

Firma generuje środki pieniężne z operacji

Inwestycje operacyjne, związane głównie z uruchomieniem nowych magazynów, w pierwszym półroczu zmniejszyły się do 23,3 mln euro w porównaniu do 41 mln euro z pierwszej połowy 2021 r., kiedy nadrabiane były opóźnienia wynikające z ograniczeń spowodowanych pandemią Covid. Spadek ten zrównoważył nieznaczne zmniejszenie zasobów kapitału obrotowego i ostatecznie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 111 mln EUR, o 54,2% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Możliwe dalsze inwestycje

Po akwizycji GVT w krajach Beneluksu (grudzień 2021 r.), ID Logistics sfinalizował w pierwszej połowie roku przejęcie dwóch kolejnych firm: Colisweb we Francji i Kane Logistics w USA za łączną kwotę 247,7 mln euro, opłaconą gotówką, z uwzględnieniem kosztów akwizycji. Jednocześnie Grupa zrefinansowała część swojego zadłużenia nowym kredytem konsorcjalnym w wysokości 400 mln euro oraz kredytem odnawialnym w wysokości 65 mln euro, który nie został jeszcze wykorzystany.

Perspektywy dalszego rozwoju

Po dynamicznym, pierwszym półroczu, w oparciu o dobre wyniki sprzedażowe oraz finansowe, ID Logistics zamierza utrzymać szybkie tempo rozwoju, koncentrując się na wzroście wydajności projektów, uruchomionych w ostatnim czasie oraz kontroli nowych, zaplanowanych na 2022 r. Grupa ostrożnie podchodzi do zmian w sytuacji makroekonomicznej i zwraca uwagę na potrzeby klientów.

Teraz, kiedy proces integracji w ramach ostatnich przejęć został zakończony, ID Logistics skupi się na wykorzystaniu możliwości rozwoju, jakie mogą zapewnić nowe synergie.

ID Logistics przypomina jednocześnie, że działalność firmy tradycyjnie zyskuje korzystniejszą rentowość w drugiej połowie roku.