W szczególności w ramach tej funkcji zaplanowano następujące zadania (w nawiasie kwoty ubiegłoroczne):

Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych - 0,45 mld zł (0,41 mld zł)

Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej - 0,11 mld zł (0,12 mld zł)

Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego - 1,05 mld zł (0,95 mld zł)

Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego - 0,37 mld zł (0,20 mld zł)

Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności 16,65 mld zł (13,26 mld zł)

Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych 0,29 mld zł (0,32 mld zł).

Budżet na 2020 rok zakłada dochody i wydatki budżetu państwa na kwotę 435.340.000 tys. zł.

„Prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. z jednej strony będzie generowany przez wzrost gospodarczy przy jednoczesnym powrocie umiarkowanej inflacji, a z drugiej strony będzie efektem wdrożonych już i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych. (…) Rozwój sytuacji gospodarczej zdeterminowany jest przede wszystkim szacunkiem następujących czynników makroekonomicznych: wzrostem PKB (3,7% w ujęciu realnym), średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%), nominalnym wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej (6,3%) oraz wzrostem spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 6,4%)” – wyliczono.

Trzeba dodać, że wydatki zaplanowane w danym dziale budżetu państwa nie odzwierciedlają wszystkich nakładów zaplanowanych do poniesienia na realizację zadań z zakresu określonej dziedziny działalności państwa. Nakłady te ponoszone są także z budżetu środków europejskich oraz w ramach planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych: agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych.