W zakładzie produkcyjnym, będącym przedmiotem zakupu, prowadzona jest produkcja foli oraz opakowań z tworzyw sztucznych. W skład zakładu wchodzi nieruchomość leżąca w miejscowości Czosnów (woj. Mazowieckie) i zlokalizowane na niej budynki tj.: (i) budynek administracyjno – biurowy, (ii) hala magazynowo – biurowa (iii) hala produkcyjna wraz z zainstalowanymi tam liniami do produkcji folii PET oraz opakowań dedykowanych segmentowi mięsnemu, mleczarskiemu i Horeca (takich jak: tacki MAP, butelki, nakrętki, kubki i wiaderka), a także silos na surowce oraz inne obiekty.

W Umowie Przedwstępnej ustalono, że cena zakupu Zakładu Produkcyjnego wyniesie 30 mln zł. Źródłem finansowania transakcji zakupu będą środki własne oraz finansowanie bankowe.

Na podstawie Umowy Przedwstępnej KGL S.A. zapłaci na rzecz Sprzedającego kwotę 9.856.597,22 zł, w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 roku, tytułem zaliczki na poczet ceny zakupu. Płatność ta zostanie dokonana ze środków własnych spółki. Pozostała część płatności za zakup zostanie zrealizowana po zawarciu Umowy Przyrzeczonej, a środki na ten cel pochodzić będą z kredytu bankowego.

Ponadto strony ustaliły, że wraz ze sprzedażą zakładu produkcyjnego, KGL S.A. wstąpi w prawa i obowiązki sprzedającego wynikające z umów leasingu oraz umowy pożyczki na aktywa produkcyjne (linie do produkcji folii oraz opakowań z tworzyw sztucznych).

Zamiar zakupu opisanych aktywów wpisuje się w realizację strategii rozwoju KGL S.A., realizowaną konsekwentnie od 2016 r., której jednym z podstawowych założeń jest zwiększanie pozycji konkurencyjnej w segmencie produkcji opakowań dla szerokorozumianego przemysłu spożywczego. W wyniku realizacji tej strategii od 2019 r. produkcja jest dominującym segmentem działalności spółki. Przejęcie infrastruktury umocni zdolności produkcyjne firmy (w tym w segmencie mięsnym), a także (co istotniejsze) wzbogaci kompetencje w nowych obszarach rynku (opakowania dla segmentu mleczarskiego).

Zawarcie umowy przybliża spółkę do rozpoczęcia aktywności biznesowej w zakresie produkcji opakowań dla segmentu mleczarskiego. Wraz z nabywanymi rzeczowymi aktywami trwałymi KGL S.A. pozyska szeroki know-how, wiedzę fachową z zakresu produkcji opakowań dla przemysłu mleczarskiego, a także tajemnice przedsiębiorstwa, informacje i dane biznesowe oraz szerokie doświadczenia zatrudnionej tam kadry pracowniczej.