Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I, praw do akcji serii I oraz praw poboru akcji serii I.

Asseco Poland planuje emisję 3.878.277 akcji serii I, które zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom spółki w ramach subskrypcji zamkniętej.

Asseco automatyczne umorzy posiadane akcje własne w ilości odpowiadającej liczbie objętych akcji serii I.

Środki pozyskane z emisji spółka zamierza przeznaczyć na kupno małej i średniej wielkości podmiotów działających w branży IT przede wszystkim na terenie Europy Zachodniej.

Oferującym jest UniCredit CAIB Poland.