Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie rocznej dynamiki PKB w I kwartale 2013 r. wskazuje na to, iż wyniki gospodarki są wciąż słabe. Jednakże dynamiki niektórych z części składowych PKB wskazują, iż koniunktura dla części gospodarki minęła już najgorsze i poprawia się, dla części zaś przynajmniej przestała się pogarszać. W publikacji GUS lepiej niż w poprzednim kwartale prezentowało się spożycie indywidualne, które osiągnęło poziom z roku poprzedniego, podczas gdy w czwartym kwartale wynik był słabszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Również lepsza niż w poprzednim kwartale choć wciąż trudna jawi się sytuacja w zakresie inwestycji. Okazały się one o 2% niższe realnie niż przed rokiem.

Biorąc pod uwagę, iż skala obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej jest głębsza niż zakładana oraz wyniki gospodarki w I kwartale 2013 r. są lepsze od oczekiwanych i zmniejszają prawdopodobieństwo recesji w najbliższym okresie, KUKE S.A. obniża prognozowaną liczbę upadłości w całym 2013 r. z ok.1300 podmiotów do 1150.