Szacowany dla marca wzrost wielkości eksportu w stosunku do wyników z lutego jest raczej typowy. Z przyczyn sezonowych, po wygaszeniu procesów gospodarczych w początku roku, kolejne miesiące zazwyczaj przynoszą wzrost realizowanych obrotów. Trzeba jednak pamiętać, że tegoroczny marzec mógł mieć jednak wyniki osłabione tzw. efektem świąt. Dostawy zabezpieczające zaopatrzenie w okresie okołoświątecznym zostały bowiem zrealizowane już wcześniej, a w okresie bezpośrednio poprzedzającym święta aktywność gospodarcza zazwyczaj osłabia się. Może więc okazać się, że poprawa sezonowa eksportu była wyraźnie niższa od ubiegłorocznej, co przełoży się na pogorszenie rocznej dynamiki eksportu. Wskazują na to choćby opublikowane już za marzec dane o wynikach przemysłu oraz o obrotach w handlu hurtowym.

W dotychczas opublikowanych wynikach gospodarki z początku bieżącego roku, zwraca uwagę wyraźnie wyższy niż w ostatnich latach stosunek eksportu do produkcji sprzedanej przemysłu. Oznacza to, że wyższy niż zazwyczaj jest udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem. Towary kierowane na rynek krajowy najwyraźniej trafiają na silniejszą barierę w postaci niskiego popytu, niż towary kierowane na eksport. Lepsze od oczekiwanych wyniki w zakresie wymiany z partnerami zagranicznymi w początku roku (styczeń - luty) sprawiają, że bardziej prawdopodobnymi stają się prognozy mówiące, że w całym roku eksport może być istotnie wyższy niż w roku 2012.

Korporacja oczekuje, że w okresie III - V 2013 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 3,4% w euro, a w wymiarze złotowym o 2,8%. Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2013 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 158,3 mld euro, co stanowić będzie wynik o 8,0% wyższy niż w roku 2012. W ujęciu złotowym eksport w roku bieżącym powinien zamknąć się kwotą 646,5 mld, co odpowiadać będzie wzrostowi o 5,4% w stosunku do wyników wypracowanych w roku 2012.

Prognozy Korporacji dotyczące eksportu w roku 2013 wskazujące na wzrost eksportu ogółem o 8,0% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy - wzrost eksportu o 5,0%
Pozostałe kraje strefy euro 3,8%
Pozostałe kraje UE 6,6%
Pozostałe kraje rozwinięte 5,6%
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej 20,1%
Kraje rozwijające się 19,8%